Palliatiivisen hoidon asiantuntijan
erikoistumiskoulutus (30 op)

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin (2019: 68) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kahdeksantoista ammattikorkeakoulua yhdessä: Diakonia-, Karelia-, Laurea- ja Savonia-ammattikorkeakoulut; Hämeen, Jyväskylän, Kajaanin, Kaakkois-Suomen, Lahden, Lapin, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Seinäjoen, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa.


Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.


Tavoitteet ja sisällöt

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia. Koulutus koostuu neljästä moduulista: kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yksi vapaasti valittava kokonaisuus, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

 • Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
 • Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 p
 • Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
 • Moduuli 4: Vapaasti valittava 5 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa sekä työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näytön perusteella
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokuulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Lähiopetus järjestetään Helsingissä. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Aikataulu

Koulutus käynnistyy 19.8.2020 ja päättyy toukokuun lopussa 2021.


Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa. Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.


Hakeminen

Hakuaika:

 • Hakuaika 16.3.–31.5.2020
 • Valituille ilmoitetaan viimeistään 10.6.2020.
 • Valittujen on vahvistettava paikan vastaanottaminen viimeistään 24.6.

Hae koulutukseen tästä!

Henkilö, jolla on jo aiemmin hankittua osaamista palliatiivisesta hoidosta, voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyn kautta. Tällöin hän suorittaa erikoistumisopintoja vain niiltä osin, kuin hänellä ei ole riittävää osaamista. Aiemmin suoritettu ammattikorkeakoulutasoinen (EQF/NQF taso 6) 30 opintopisteen laajuinen palliatiivisen hoidon opintokokonaisuus (Palliatiivisen ja saattohoidon 30 op erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6), palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6)) tai vähintään 30 op:n palliatiiviseen hoitoon liittyvät ylemmät korkeakouluopinnot (EQF/NQF 7-tason opintoja) mahdollistavat laajemman AHOT-menettelyn.