Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus vaikuttavat nykypäivän työyhteisöjen arkeen. Työelämän monikielisyys ja -kulttuurisuus on yleistynyt, ja esimiehiltä vaaditaan uusia taitoja toimia aiempaa monimuotoisemmissa työyhteisöissä.

Yhteiskunnan palvelujärjestelmä kohtaa uusia tilanteita, kun kansainväliset asiantuntijat, tilapäisesti Suomeen tulevat ulkomaalaiset työntekijät ja Suomeen monista eri syistä muuttavat henkilöt tulevat, asettuvat ja kotoutuvat maahan.

Myös globaali hätä on lisännyt muuttoliikettä ja turvapaikanhakijoiden määrää Suomessa.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta sekä monikielisyydestä.

Koulutus antaa valmiuksia monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.

Ensimmäistä kertaa erikoistumiskoulutuksena järjestettävä toteutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä.

Painopisteet

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus painottuu seuraaviin teemoihin:

 • monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen
 • kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi
 • monikielinen ja monikulttuurinen viestintä
 • monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.

Kohderyhmä

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen.

Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä.

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä.


Sisältö

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (20 op) ja valinnaisista moduuleista (10 op) sekä opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämistehtävästä. Ohjatun kehittämistehtävän laajuus on 10 op.

Kaikille yhteiset moduulit

 • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5 op
 • Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5 op
 • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5 op

Valinnaiset moduulit

 • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5 op
 • Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5 op
 • Kulttuuri- ja uskontotietoisuus kansalaisyhteiskunnassa, 5 op
 • Kulttuuritietoisuus kansainvälisessä liiketoiminnassa 5 op

Toteutus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä.

Valinnaisten moduulien järjestämisen perusteena on 20 ilmoittautunutta/moduuli. Jos ilmoittautuneiden vähimmäismäärä ei täyty, kyseistä valinnaista moduulia ei järjestetä koulutuksessa.

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutus järjestetään useiden korkeakoulujen yhteistyönä: toteutuksessa ovat mukana Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi sekä seuraavat ammattikorkeakoulut: Diak, Turun AMK, TAMK ja XAMK. Koulutusta koordinoivat Diak ja Turun yliopisto.

Lähijaksot toteutuvat samanaikaisesti siten, että näissä hyödynnetään etäyhteyksiä. Vertaisoppimisryhmät muodostetaan opiskelijoista hakijoiden mukaan. Lähtökohtana on, että vertaisoppimisryhmät voidaan muodostaa Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Joensuuhun.


Aikataulut

Seuraava monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2019. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.

Erikoistumiskoulutukseen kuuluvat lähipäivät ovat opetusjaksoissa kestoltaan kaksipäiväisiä, ja aloitus- ja loppuseminaarit ovat yhden päivän pituisia. Lähipäivien ajankohdista tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.


Hinta

Koulutuksen hinta on 3 200 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä seuraavasti:

1) opintojen alku: 1 200 euroa
2) kuusi kuukautta opintojen aloittamisesta: 1 000 euroa
3) vuosi opintojen aloittamisesta: 1 000 euroa.


Hakeminen ja peruutusehdot

Koulutukseen haetaan 24.9.–26.10.2018. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella, joka avataan hakuajan avautuessa. Tutustu vuoden 2017 hakulomakkeeseen pdf-muodossa.

Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämistyön suunnitelmaan. Tutustu vuoden 2017 valintakriteereihin pdf-muodossa.

Opiskelijavalinta tehdään 9.11.2018 mennessä, ja koulutukseen valittujen tulee vahvistaa opiskelupaikkansa viimeistään 23.11.2018.

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutamme 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Jos opiskelijan keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen, laskutamme 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, osallistujamaksua ei peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), jäljellä olevia maksueriä ei peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.