Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Monikulttuurisuus on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin: globaali liikkuvuus kasvaa voimakkaasti ja tuo uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

Lisäksi teknologia ja digitalisaatio, kansainvälinen kauppa ja monikansallisten yritysten toiminta vaikuttavat monin eri tavoin yksilöiden, yhteisöjen organisaatioiden ja kokonaisten yhteiskuntien arkeen ja tapaan elää. Paikalliset ja globaalit ilmiöt ja riippuvuussuhteet vaikuttavat elämäämme. Nämä muutokset vaativat uudenlaisia avauksia, uudenlaista asiantuntijuutta.

Yhteiskunnan palvelujärjestelmä kohtaa uusia tilanteita kansainvälisten asiantuntijoiden, tilapäisesti Suomeen tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden ja Suomeen monista muista syistä muuttavien henkilöiden kotoututuessa maahan.

Tulevaisuudessa monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvä asiantuntijuus korostuu entisestään. Monikulttuurisuus tulee olemaan arkea, jossa eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden osaaminen muodostaa kokonaisuuden.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta sekä monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiudet monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä.

Painopisteet

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus painottuu seuraaviin teemoihin:

 • monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen
 • kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi
 • monikielinen ja monikulttuurinen viestintä
 • monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.

Kohderyhmä

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen.

Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä.

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä.


Sisältö

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämistehtävästä. Ohjatun kehittämistehtävän laajuus on 10 op.

Moduulit

 • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5 op
 • Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5 op
 • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5 op
 • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5 op
 • Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5 op

Toteutus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä.

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutus järjestetään Diakin ja Turun yliopiston yhteistyönä. Koulutus järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä, mutta siihen voi osallistua myös etäyhteydellä. Lisäksi Diakin Oulun-kampukselle on mahdollisuus järjestää vertaisoppimisryhmä etäyhteyksin.


Aikataulu

Koulutus käynnistyy 22.1.2020 ja päättyy kesäkuussa 2021.

Lähipäivät:

 • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kototutuminen 26.–27.2.2020
 • Kulttuuritietietoiset työkäytännöt 8.–9.4.2020
 • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 14.–15.5.2020
 • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 7.–8.10.2020
 • Kotoutuminen ja työllistymisen edistäminen 25.–26.11.2020
 • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 27.–28.1.2021

Kevätkausi: Kehittämishankkeen työstäminen/loppuunsaattaminen (viimeistään huhtikuussa 2021), loppuseminaari kesäkuussa 2021.

Erikoistumiskoulutukseen kuuluvat lähipäivät ovat opetusjaksoissa kestoltaan kaksipäiväisiä, ja aloitus- ja loppuseminaarit ovat yhden päivän pituisia.


Hinta

Koulutuksen hinta on 2 000 euroa.


Hakeminen ja peruutusehdot

Haku koulutukseen on syksyllä 2019. Huom! Hakuaikaa jatkettu 29.11. asti. Koulutukseen haetaan Turun yliopiston verkkosivujen kautta.

Hakuaika:

 • Hakuaika 2.9. – 29.11.2019
 • Valituille ilmoitetaan viimeistään 9.12.2019.
 • Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 17.12.2019 mennessä.

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämistyön suunnitelmaan.

Osallistujavalinta toteutetaan seuraavien hakukriteerien mukaisesti:

VALINTAPERUSTEET:

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

1) suoritettua yliopistollista kandidaatin- tai maisterin tutkintoa tai
2) suoritettua ylempää tai alempaa ammattikorkeakoulututkintoa
3) työkokemusta monikulttuuriseen työhön tai työyhteisöön liittyvistä tehtävistä
4) motivaatiokirjettä, josta käyvät ilmi perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

VALINTAMENETTELY:

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä (enintään 10 p.) seuraavasti:

1) aikaisempi työkokemus monikulttuuriseen työhön liittyvistä tehtävistä: alle kaksi vuotta (1 p.), kahdesta viiteen vuotta (2 p.) tai yli viisi vuotta (3 p.)
2) motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma. Hakija voi saada erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluita kuvaavan motivaatiokirjeen perusteella pisteitä seuraavasti: vastauksen jäsentyneisyys ja suhteutuminen erikoisalan koulutuksen osaamistavoitteisiin (0–3 p.), kehittämistehtävän relevanssi (0–2 p.) ja toteutettavuus (0–2 p.).

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee kohdasta 2 Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arpomalla.

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutamme 50 prosenttia koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Jos opiskelijan keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen, laskutamme 50 prosenttia jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, osallistujamaksua ei peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), jäljellä olevia maksueriä ei peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.