Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus (30 op)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op) syvennät asiantuntemustasi lastensuojelutyöstä sekä saat välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus soveltuu lapsi- ja perhepalveluissa, erityisesti lastensuojelussa työskenteleville ammattilaisille.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.


Kohderyhmä

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat suorittaneet sosionomi (AMK) tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon, esimerkiksi sosiaalikasvattaja tai sosiaaliohjaaja. Koulutus soveltuu myös lasten ja perheiden parissa työskenteleville, esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai opistoasteella suorittaneille.

Odotamme hakijalta työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Lisäksi hakijalla on tärkeää olla kiinnostusta lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen lastensuojelun näkökulmasta.


Opintojaksot ja osaamistavoitteet

1. Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)

 • Osallistuja perehtyy lasten, nuorten ja vanhempien/ perheiden hyvinvointia ja osallisuuden toteutumista sekä lasten kaltoinkohtelun ja syrjäytymisen riskejä koskevaan teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon.
 • Osallistuja syventää ymmärrystään perherakenteiden moninaisuudesta ja perheiden kohtaamien elämäntilanteiden erityisyydestä (esim. parisuhteen ja ihmissuhteiden rikkoutuminen erotilanteessa, huono-osaisuuden ylisukupolvisuus, monikulttuuriset perheet).
 • Lisäksi osallistuja vahvistaa osaamistaan lasten ja nuorten kehitykseen ja toimintaedellytyksiin heijastuvista riskitekijöistä.

2. Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)

 • Osallistuja syventää osaamistaan lastensuojelun asiakasprosessin tilannearvion tekemisestä, palvelujen ja tuen tarpeiden jäsentämisestä asiakaslähtöisesti sekä asiakassuunnitelman laadinnasta siten, että lasten, nuorten, vanhempien/ perheen palvelujen ja tuen tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti ja riittävästi.
 • Osallistuja kykenee koordinoimaan lastensuojelun asiakaskohtaisen työprosessin suunnittelua, toteutusta, arviointia ja dokumentointia monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyöverkostossa siten, että lasten, nuorten ja vanhempien ja heidän läheistensä osallisuus työskentelyssä toteutuu.
 • Osallistuja osaa analysoida asiakastyöprosessin toteutusta laadun sekä työskentelyn tulosten ja vaikutusten näkökulmasta.

3. Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)

 • Osallistuja syventää osaamistaan voimaantumiseen ja valtaistumiseen sekä voimavaralähtöiseen ja ratkaisujen hakemiseen perustuvasta asiakastyöstä. Tarkastelussa painottuu muun muassa ilmaisujen osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen merkityksen jäsentäminen asiakastyön käytännöissä.
 • Osallistuja tutustuu kokemusasiantuntijatoimintaan.
 • Lisäksi osallistuja syventää osaamistaan käsitteistä dialogi ja reflektio ja osaa soveltaa asiakastyössä dialogisia ja reflektiivisiä työkäytäntöjä.

4. Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)

 • Osallistuja vahvistaa osaamistaan haavoittavia elämänkokemuksia kohdanneen ja vaikeassa elämäntilanteessa olevan lapsen, nuoren ja vanhempien tai perheen kanssa tehtävässä työssä tutustuen kriisi- ja traumatyön menetelmiin ja käytäntöihin.
 • Osallistuja osaa luoda vuorovaikutussuhteen kriisissä olevan ja/tai traumatisoituneen lapsen, nuoren ja vanhempien tai perheen kanssa (esim. väkivalta, kaltoinkohtelu, kiusaaminen).
 • Osallistuja käyttää erilaisia toiminnallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä lapsen ja nuoren kuulemisessa ja psykososiaalisessa tukemisessa.

5. Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)

 • Osallistuja tuntee etsivän ja jalkautuvan sekä yhteisöllisen työn menetelmiä ja käytäntöjä ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä.
 • Osallistuja perehtyy huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja toimintaan, vertaisuuden merkitykseen sekä ryhmän hyödyntämiseen ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä.
 • Osallistuja vahvistaa osaamistaan monialaisista ja moniammatillisista yhteistyöryhmistä, jotka on koottu esimerkiksi alueellisesti.

6. Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)

 • Osallistuja syventää osaamistaan lapsi- ja perhelähtöisen lastensuojelun työmuodoista, -menetelmistä ja -käytännöistä.
 • Osallistuja kykenee liittämään menetelmätyöskentelyn osaksi asiakasprosessia, osoittaa konkreettisesti hallitsevansa menetelmien perustellun käyttämisen, osaa tehdä näkyväksi omaa osaamistaan ja arvioi työmenetelmän käyttöä suhteessa oman työpaikan toimintaan, osaamiseen ja toimintakulttuuriin.
 • Osallistuja kykenee valitsemaan käyttöönsä näyttöön perustuvan asiakastyön työmenetelmän tai hyvän käytännön.

7. Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

 • Osallistuja kykenee arvioimaan työyhteisönsä ja -tiiminsä tuottamien lastensuojelun palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen vastaavuutta lastensuojelun lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin lastensuojelun toimintaympäristöissä.
 • Osallistuja osaa kriittisesti reflektoida työtapojaan ja -käytäntöjään, rooliaan työyhteisön ja -tiimin jäsenenä sekä asemaansa ja toimintaansa monialaisissa ja moniammatillisissa verkos­toissa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa (alv 0%). Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.


Hakeminen ja aikataulu

Haku lastensuojelutyön erikoistumiskoulutukseen on päättynyt. Tiedotamme seuraavasta toteutuksesta myöhemmin.