Mun elämä – työkaluja asiakaslähtöiseen työhön ja asiakkaan itsearviointiin

Diak ja Kuopion kaupunki ovat kehittäneet yhteistyössä Mun elämä -nimisen työmenetelmän, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat arvioida nuorten asiakkaiden elämäntilannetta ja elämänhallintaa kokonaisvaltaisesti.

Työmenetelmässä hyödynnetään itsearviointia, ja siinä korostuu ihmisen kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen kohtaaminen.

Mun elämä koostuu nuorille suunnatusta 3x10d-itsearviointikyselystä, joka auttaa nuorta pohtimaan omaa elämäntilannettaan, hyvinvointiaan ja tulevaisuuden toiveitaan, sekä ammattilaisille tarkoitetusta Elämänpyörä-mallista, jota voi hyödyntää asiakkaan ja ammattilaisen välisissä keskusteluissa.

3x10d-itsearviointityökalun tulokset yhdistettynä Elämänpyörä-malliin auttavat ammattilaista arvioimaan asiakkaansa pärjäämistä ja tuen tarvetta entistä tuloksellisemmin.

Menetelmää voivat hyödyntää julkishallinnon, järjestösektorin ja yksityisen sektorin organisaatiot eri asiakasryhmien kanssa työskennellessään. Menetelmä myös sujuvoittaa moniammatillista työtä, kun arviointikäytännöt ovat yhtenäiset.

Työtapa on kehitetty Kuopiossa valtiovarainministeriön kuntakokeilussa vuosina 2015–2016.


Elämänpyörä – malli keskusteluun nuorten kanssa

3x10d-itsearviointikysely ja Elämänpyörä-malli on jäsennetty kymmeneen aihepiiriin sen mukaan, mitkä asiat ovat nuorten elämässä tutkimusten mukaan merkityksellisiä ja ajankohtaisia. Aihepiirejä ovat esimerkiksi raha-asiat, perhe ja terveydentila.

Elämänpyörä-keskustelumalli tarjoaa ammattilaisille välineitä nuoren kanssa käytävään keskusteluun.

Visuaalinen malli on jaettu kymmeneen aihepiiriin, ja se jäsentää elämänhallinnan kokonaisuuteen liittyvää keskustelua ja vie sitä eteenpäin.

Elämänpyörä-mallilla nuori voi arvioida elämäntilannettaan aihepiirien avulla.

3X10D – kysely nuorille oman elämäntilanteen itsearviointiin

Elämänpyörä-keskustelun jälkeen nuori täyttää 3X10D-kyselyn, jolla hän arvioi omaa elämäänsä. Kyselyssä nuori arvioi elämän kymmentä osa-aluetta kolmesta näkökulmasta, joita ovat tärkeys, tyytyväisyys ja tulevaisuus.

Kyselyn tuloksena nuori saa elämäntilanteestaan kokonaisarvion. Nuoret voivat täyttää kyselyn omaan käyttöönsä, tai nuorta auttavat ammattilaiset voivat hyödyntää sitä tuen tarpeen arvioinnissa.

Elämänpyörästä ja itsearviointikyselystä on tehty eri versiot seuraaville ryhmille:

  • 7–9-vuotiaat
  • 10–13-vuotiaat
  • 14–17-vuotiaat.

Mun elämä ja 3X10D Twitterissä