Vahvuusalueet

Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvuusalueet ovat

  • sosiaalinen osallisuus
  • muuttuva monikulttuurisuus
  • älykkäät sote-palvelut
  • yhteisöissä elävät uskonnot.

Sosiaalinen osallisuus

Eriarvoisuus on lisääntynyt yhteiskunnassa, ja osallisuuden ja osallistumisen haasteet ovat erilaisia kuin aikaisemmin. Muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa on tärkeää kehittää uudenlaisia osallisuutta edistäviä toimintamalleja.

Diak tuottaa tietoa ja menetelmiä siihen, miten parantaa ihmisten osallisuutta yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasolla. Edistämme eri toimijoiden ja palveluiden moniammatillista yhteistyötä, jotta erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuus paranee.

Menetelmiä ja palveluita tuotetaan palveluiden kehittäjien, päätöksentekijöiden ja kansalaisten käyttöön niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Lisäksi kehitämme tulkkaustoimintaa niin, että kaikki ihmisten välinen toiminta turvataan eri tavoin kommunikoiville.


Muuttuva monikulttuurisuus

Yhteiskunta monimuotoistuu ja moniarvoistuu niin Suomessa kuin globaalisti. Diak kehittää monikulttuurisuuteen, monimuotoisuuteen ja moniarvoisuuteen liittyviä kansallisia ja globaaleja oppimisympäristöjä.

Edistämme maahanmuuttajataustaisen väestön koulutukseen pääsyä ja työllistymistä, ja teemme kotouttamistyötä yhdessä kumppaneidemme kanssa.  Luotsaamme paikallisesti ja alueellisesti kehitettyjä innovaatioita kohti kansainvälisiä hankekonsortioita.

Lisäksi tuotamme muuttuvasta monikulttuurisuudesta tietoa poliittisen päätöksenteon ja viranomaistyön tueksi.


Yhteisöissä elävät uskonnot

Yhteiskunnan moninaistuminen vaikuttaa myös kirkkoihin ja uskontoihin. Luterilaisen kirkon ja muiden uskonnollisten yhteisöjen on löydettävä oma paikkansa tilanteessa, jossa uskontojen rooli useiden ihmisten elämässä kapenee.

Toisaalta uskonnollinen elämä monimuotoistuu esimerkiksi maahanmuuton myötä. Uskontojen sanotaan tulleen takaisin, ja niiden vaikutus yhteiskunnassa ja kulttuurissa kiinnostaa yhä useampia.

Diak tekee tutkimusta ja kehittämistyötä, jonka tuloksia hyödyntäen kirkolliset yhteisöt pystyisivät löytämään uudenlaisia toimintatapoja ja kehittämään toimintakulttuuriaan yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten keskellä.

Tuotamme ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka edistävät uskonto- ja arvolähtöistä ajattelua sekä vahvistavat eri kulttuurien, uskontojen ja vakaumusten välistä dialogia ja yhteisöllisyyttä.

Tutkimme toisaalta uskonnon roolia julkisessa yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa ja toisaalta uskonnollisten yhteisöjen työtä ja toimintaa yhteiskunnan keskellä.


Älykkäät sote-palvelut

Kunnat, valtio ja jatkossa maakunnat tarjoavat julkisia palveluita, kuten sosiaali- ja terveyspalveluita. Lisäksi palveluita tarjoavat yksityinen sektori, kirkko sekä erilaiset järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt.

Diak kehittää ratkaisuja, jotka edistävät eri palveluiden yhteistyötä ja auttavat uudistamaan palvelujärjestelmää rakenteellisesti. Rakennamme toimintamalleja sen selvittämiseen, millainen toimijoiden välinen rakenteellinen ja moniammatillinen yhteistyö johtaa asiakkaiden kannalta parhaaseen lopputulokseen. Teemme yhteistyötä päättäjien kanssa esimerkiksi lakien valmistelussa.

Tuotamme myös tietoa ja ratkaisuja siihen, että asiakkaan aktiivinen rooli voi vahvistua terveydenhuollossa ja palvelujärjestelmässä. Tuemme kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta terveydentilastaan ja elintavoistaan, tehdä valintoja oman terveytensä edistämiseksi ja osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Tuottamaamme tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa erityisesti sellaisten asiakkaiden näkökulmasta, jotka käyttävät monia erilaisia palveluita ja joilla on riski jäädä tarvitsemansa avun ulkopuolelle.