Diakista valmistuneet ovat työelämässä monialaisen eettisen osaamisen edelläkävijöitä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme (TKI) on eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa, ja noudatamme Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.

Sekä opiskelija että opettaja ovat vastuullisia toimijoita Diakissa ja noudattavat annettuja ohjeita sekä ilmoittavat opiskeluun liittyvistä poikkeamista Diakissa käytössä olevaan Incy-raportointijärjestelmään.

Periaatteita

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, Arene) muodostavat Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimuseettiset periaatteet. Niihin kuuluvat

 • esteellisyys
 • riittävä perehtyneisyys aiheeseen
 • hyvä tieteellinen käytäntö
 • eettinen ennakkoarviointi
 • henkilötietojen käsittely
 • tutkimuslupa
 • sopimukset
 • tekijänoikeudet
 • aineistonhallintasuunnitelma (aineiston säilytys, avaaminen ja tuhoaminen)
 • plagiointi
 • opinnäytetyön julkisuus

Arenen julkaisusta löytyvät niin opiskelijan kuin ohjaajankin muistilistat.

Diakin käytänteisiin liittyvät luvat, sopimukset ja sitoumukset löydät lomakkeet-sivulta täältä (alimpana).

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi – katso video

Tutkimusetiikan alueeseen liittyviä ohjeita muualla

Suositusten valmistelussa on hyödynnetty TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) -ohjetta, TENKin ohjeistusta ihmistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista ja TENKin ja Suomen yliopistot UNIFIn antamia tutkimuseettisiä suosituksia väitöskirjaprosessiin. TENKin ohjeet löytyvät täältä.

 • Diakin avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita on kuvattu omalla sivullaan
 • Eettinen ennakkoarviointi – Diak tekee tutkimusetiikkayhteistyötä Arcadan, Humakin, Laurean, Hamkin, ja Metropolian kanssa. Niillä on yhteinen tutkimuseettinen toimikunta, jossa Diakia edustaa yliopettaja Mikko Malkavaara. Tutkimuseettisen toimikunnan sivut täällä.
 • Vastuullinen tiede -verkkosivusto tarjoaa tutkijalähtöisesti ajantasaista tietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä, vastuullisesta tiedeviestinnästä ja tutkimusetiikasta. Aiheet jakautuvat tutkimuksen elinkaaren alle: suunnittelu – tutkimustyö – julkaiseminen – jatkokäyttö.
 • Ansioluettelomalli – TENK, Suomen yliopistot UNIFI ry, Arene ja Suomen Akatemia ovat myös julkaisseet tutkijan ansioluettelomallin, jota suositellaan käytettäväksi cv-tarkoituksessa. Malli korostaa rehellisyyttä ja liioittelemattomuutta.
 • Eurooppalainen tutkimuseettinen toimintaohje (The European Code of Conduct for Research Integrity – Revisited edition) velvoittaa aina EU-rahoituksen hakijoita. (Eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö All European Academies, ALLEA)

Opinnäytetyön ohjauksen etiikka

Ammattikorkeakouluympäristössä merkittävin tutkimusetiikan sovellusalue on opinnäytetyön ohjauksen etiikka. Tutkimusetiikan oppimisessa ohjauksen merkitys on keskeisin. Hyvä ohjaus vaikuttaa valmistumisaikaan, opinnäytetyön etenemiseen ja valmistumiseen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen sekä opiskelijan tietojen ja taitojen kehittymiseen.

Ohjaaja vaikuttaa opiskelijoiden tietoisuuteen eettisistä vaatimuksista ja halukkuuteen noudattaa eettisiä normeja ja ohjeita. Tutkimusetiikkaa opitaan vuorovaikutuksessa opettajien ja ohjaajien kanssa.