Siirry sisältöön

Erikoistu monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi

Koulutuksen nimi: Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Laajuus: 30 op

Hinta: 600 euroa (alv. 0 %)

Opiskelun kesto: Koulutus alkaa syyskuussa 2023 ja päättyy toukokuussa 2024

Seuraava haku: 13.2.–16.4.2023. Hae mukaan Diakin verkkokaupassa!

Aloituspaikkoja: 15 (verkkototeutus)

Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa vahvistetaan ammatillista osaamista erikoisosaamiseksi huomioiden sekä lapsilähtöinen ja systeeminen lähestymistapa että jatkuvaan kehittämiseen perustuva työote.

Lapsilähtöisyys merkitsee muun muassa lapsen aitoa kohtaamista ja kuulemista ja hänen osallisuutensa vahvistamista. Systeeminen lähestymistapa suuntaa katseen lapseen ja hänen kasvuympäristöihinsä. Systeemisessä lähestymistavassa huomioidaan ympäristön vaikutus lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Monikulttuurisessa varhaiskasvatustyössä tulee ottaa huomioon lapsen ja perheen osallisuutta vahvistettaessa yksilöön, ryhmään, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät. Systeeminen lähestymistapa tukee lapsen ja perheen yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämistä, mahdollistaen myös eriarvoisuutta luoviin tekijöihin puuttumisen. 

Erikoistumiskoulutus syventää ja vahvistaa varhaiskasvatuksen tehtävissä tarvittavaa osaamista erikoisosaamiseksi. Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen lähtökohtana on käytetty NQF:n mukaisia tasokuvauksia ja arvioinnissa tullaan käyttämään EQF-tasoon 6–7 perustuvia kriteerejä. 

Koulutus toteutetaan ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2023–2024. Toteuttajina toimivat yhteistyössä Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Jokaiseen koulutuksen toteuttavaan korkeakouluun haetaan erikseen korkeakoulun hakujärjestelmän mukaisesti. Kaikilla korkeakouluilla on samanlainen toteutus- ja hakuaikataulu sekä sisältö.

Kenelle

Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon (mm. sosionomi AMK ja kasvatustieteen kandidaatti sisältäen varhaiskasvatuksen tehtäviin valmiuksia antavat opinnot) tai ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille (esim. sosiaalikasvattaja). Lisäksi sinulla on työkokemusta varhaiskasvatuksesta tai lapsi- ja perhepalveluista sekä kiinnostusta kehittää monikulttuurisia varhaiskasvatuspalveluja.

Ammatillisen toisen asteen tutkinto (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta erikoistumiskoulutukseen. 

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810:tä tuntia.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen osallistumismaksu on 600 euroa (alv. 0%). Erikoistumiskoulutuksen osallistumismaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. 

Hakija sitoutuu opiskeluun ja opintomaksuun siinä vaiheessa, kun vahvistaa ottavansa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan.  

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.  

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Sisältö

Erikoistumiskoulutus muodostuu kuudesta opintojaksosta, jotka täydentävät toisiaan.

Opintojaksot ovat:

 1. Monikulttuurisuus ja kulttuurisensitiivinen työote varhaiskasvatuksessa (5 opintopistettä) 
 2. Monikulttuurisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen varhaiskasvatuksessa (5 op) 
 3. Pedagogiset lähestymistavat ja monikulttuurisen lapsiryhmän ohjaus varhaiskasvatuksessa (5 op) 
 4. Monikulttuurinen varhaiskasvatustyö ja perheiden tukeminen varhaiskasvatuksessa (5 op) 
 5. Yhdenvertaisuus ja sosiaalisesti kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa (5 op) 
 6. Monikulttuuristen varhaiskasvatuspalvelujen sekä työmenetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen (5 op).

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, johon sisältyy sekä aikaan sidottua opetusta että itsenäistä työskentelyä. Erikoistumiskoulutuksen osallistujat dokumentoivat työskentelyään osaamisen ja asiantuntemuksen muutosten ja kehityksen seuraamiseksi. Erikoistumiskoulutuksen aikana laaditaan oppimistehtäviä, jotka edistävät portfoliomuotoisen kehittämistehtävän laatimista.

Aikataulu

Koulutus alkaa syyskuussa 2023 ja päättyy toukokuussa 2024. Koulutukseen sisältyy verkkovälitteisesti toteutettavia opetuspäiviä.

Koulutuksen aloituspäivä on 13.9.2023. 

Opetuspäivät verkossa syyslukukaudella 2023 ovat: 4.-5.10 ja 1.-2.11.

Opetuspäivät verkossa kevätlukukaudella 2024 ovat: 10.-11.1., 14.-15.2., 10.-11.4. ja 15.-16.5. 

 

Hakeminen

Seuraava hakuaika syyskuussa 2023 alkavaan koulutukseen on 13.2.-16.4.2023. Hae mukaan Diakin verkkokaupassa.

Jokaiseen erikoistumiskoulutuksessa mukana olevaan ammattikorkeakouluun haetaan erikseen korkeakoulun hakujärjestelmän mukaisesti, mutta koulutuksen sisältö ja valintaperusteet ovat samat.

Hakuajan päätyttyä koulutukseen hyväksyttävät 15 opiskelijaa valitaan valintaperusteiden mukaan.

Haussa tarvittavat liitteet: 

 1. Kopio korkeakoulu- tai opistoasteen tutkintotodistuksesta (ammattikorkeakoulu, tai muu korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen alemman opistoasteen tutkinto), joka mahdollistaa erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen,
 2. CV, josta näkyy työkokemuskertymä,
 3. Pohdintatehtävä: Perustele, miksi sinut tulisi valita Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija erikoistumiskoulutukseen. Pohdi, millaista monikulttuurisen varhaiskasvatuksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa? Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. Jos et tällä hetkellä ole työelämässä, pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista sekä sitä, miten koulutus auttaa omissa urasuunnitelmissa. Maksimimerkkimäärä on 2000 merkkiä / kysymys. Palauta tehtävä yhtenä tiedostona.

Mikäli et saa ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestiä verkkokaupassa käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen, tarkista ensin roskapostikansiosi. Mikäli et löydä viestiä edelleenkään tai liitteiden toimittamista varten jaettu linkki ei toimi, laita välittömästi viesti osoitteeseen erko@diak.fi.

Tulokset julkaistaan kaikille hakijoille 24.4.2023 mennessä ja hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan 2.5.2023 mennessä. Paikan vastaanottaminen tehdään sähköisesti ja linkki palveluun lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli koulutukseen hyväksytty ei erikseen vahvista paikan vastaanottamista määräaikaan mennessä, katsotaan tämän luopuneen opiskelupaikastaan.

Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Valintaperusteet

Koulutukseen otetaan enintään 15 opiskelijaa per korkeakoulu.

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen ja kolmen pohdintakysymyksen perusteella. Koulutus / tutkinto antaa mahdollisuuden hakea koulutukseen (ei pisteytetä). Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja pohdintakysymysten perusteella. Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 • Ammattikorkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon jälkeinen työkokemus tutkinnon mukaiselta alalta (varhaiskasvatus, lapsi- ja perhepalvelut / sosiaaliala) (max. 2 pistettä):  Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä, 2–5 vuotta työkokemusta = 1 piste tai Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä.
 • Pohdintakysymys 1: Opiskelumotivaatiota koskevasta pohdintakysymyksestä saa 0–3 pistettä
 • Pohdintakysymys 2: Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen osaamista koskeva pohdintakysymyksestä saa 0–3 pistettä 
 • Pohdintakysymys 3: Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamista koskevasta pohdintakysymyksestä saa 0–2 pistettä 

 Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.