Siirry sisältöön

Erikoistu monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi

Koulutuksen nimi: Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Laajuus: 30 op

Hinta: 600 euroa (alv. 0 %)

Opiskelun kesto: Koulutus alkaa syyskuussa 2023 ja päättyy toukokuussa 2024

Seuraava haku: 13.2.–16.4.2023

Aloituspaikkoja: 15 (verkkototeutus)

Koulutus alkaa: syksyllä 2023

Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa vahvistetaan ammatillista osaamista erikoisosaamiseksi huomioiden sekä lapsilähtöinen ja systeeminen lähestymistapa että jatkuvaan kehittämiseen perustuva työote.

Lapsilähtöisyys merkitsee muun muassa lapsen aitoa kohtaamista ja kuulemista ja hänen osallisuutensa vahvistamista. Systeeminen lähestymistapa suuntaa katseen lapseen ja hänen kasvuympäristöihinsä. Systeemisessä lähestymistavassa huomioidaan ympäristön vaikutus lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Monikulttuurisessa varhaiskasvatustyössä tulee ottaa huomioon lapsen ja perheen osallisuutta vahvistettaessa yksilöön, ryhmään, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät. Systeeminen lähestymistapa tukee lapsen ja perheen yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämistä, mahdollistaen myös eriarvoisuutta luoviin tekijöihin puuttumisen. 

Erikoistumiskoulutus syventää ja vahvistaa varhaiskasvatuksen tehtävissä tarvittavaa osaamista erikoisosaamiseksi. Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen lähtökohtana on käytetty NQF:n mukaisia tasokuvauksia ja arvioinnissa tullaan käyttämään EQF-tasoon 6–7 perustuvia kriteerejä. 

Koulutus toteutetaan ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2023–2024. Toteuttajina toimivat yhteistyössä Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Jokaiseen koulutuksen toteuttavaan korkeakouluun haetaan erikseen korkeakoulun hakujärjestelmän mukaisesti. Kaikilla korkeakouluilla on samanlainen toteutus- ja hakuaikataulu sekä sisältö.

Kenelle

Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon (mm. sosionomi AMK ja kasvatustieteen kandidaatti sisältäen varhaiskasvatuksen tehtäviin valmiuksia antavat opinnot) tai ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille (esim. sosiaalikasvattaja). Lisäksi sinulla on työkokemusta varhaiskasvatuksesta tai lapsi- ja perhepalveluista sekä kiinnostusta kehittää monikulttuurisia varhaiskasvatuspalveluja.

Ammatillisen toisen asteen tutkinto (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta erikoistumiskoulutukseen.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen osallistumismaksu on 600 euroa (alv. 0%). Erikoistumiskoulutuksen osallistumismaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Hakija sitoutuu opiskeluun ja opintomaksuun siinä vaiheessa, kun vahvistaa ottavansa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan.

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, johon sisältyy sekä aikaan sidottua opetusta että itsenäistä työskentelyä. Erikoistumiskoulutuksen osallistujat dokumentoivat työskentelyään osaamisen ja asiantuntemuksen muutosten ja kehityksen seuraamiseksi. Erikoistumiskoulutuksen aikana laaditaan oppimistehtäviä, jotka edistävät portfoliomuotoisen kehittämistehtävän laatimista.

Sisältö

Erikoistumiskoulutus muodostuu kuudesta opintojaksosta, jotka täydentävät toisiaan. Opintojaksot ovat:

  1. Monikulttuurisuus ja kulttuurisensitiivinen työote varhaiskasvatuksessa (5 op)
  2. Monikulttuurisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen varhaiskasvatuksessa (5 op)
  3. Pedagogiset lähestymistavat ja monikulttuurisen lapsiryhmän ohjaus varhaiskasvatuksessa (5 op)
  4. Monikulttuurinen varhaiskasvatustyö ja perheiden tukeminen varhaiskasvatuksessa (5 op)
  5. Yhdenvertaisuus ja sosiaalisesti kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa (5 op)
  6. Monikulttuuristen varhaiskasvatuspalvelujen sekä työmenetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen (5 op).

Aikataulu

Koulutuksen aloituspäivä on 13.9.2023. Opetuspäivät verkossa syyslukukaudella 2023 ovat: 4.-5.10 ja 1.-2.11. Opetuspäivät verkossa kevätlukukaudella 2024 ovat: 10.-11.1., 14.-15.2., 10.-11.4. ja 15.-16.5.

Valintaperusteet

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen ja kolmen pohdintakysymyksen perusteella. Koulutus / tutkinto antaa mahdollisuuden hakea koulutukseen (ei pisteytetä). Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja pohdintakysymysten perusteella. Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Ammattikorkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon jälkeinen työkokemus tutkinnon mukaiselta alalta (varhaiskasvatus, lapsi- ja perhepalvelut / sosiaaliala) (max. 2 pistettä):  Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä, 2–5 vuotta työkokemusta = 1 piste tai Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä.

Pohdintakysymys 1: Opiskelumotivaatiota koskevasta pohdintakysymyksestä saa 0–3 pistettä
Pohdintakysymys 2: Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen osaamista koskeva pohdintakysymyksestä saa 0–3 pistettä
Pohdintakysymys 3: Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamista koskevasta pohdintakysymyksestä saa 0–2 pistettä

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Hakeminen

Hae koulutukseen täältä. Hakuajan päätyttyä koulutukseen hyväksyttävät 15 opiskelijaa valitaan valintaperusteiden mukaan.

Mikäli et saa ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestiä verkkokaupassa käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen, tarkista ensin roskapostikansiosi. Mikäli et löydä viestiä edelleenkään tai liitteiden toimittamista varten jaettu linkki ei toimi, laita välittömästi viesti osoitteeseen erko@diak.fi.