Siirry sisältöön

Palveluintegraation muotoilu

Palveluintegraation muotoilu -työskentely selkeyttää hallinnonalat ylittävää verkostoyhteistyötä ja antaa uusia välineitä yhteensovittavaan tiedolla johtamiseen.

Yhteiskehittämiseen perustuvassa valmennuksessa eri hallinnonalojen toimijoille muodostuu yhteinen näkemys toistensa osaamisesta, toimivista käytännöistä ja tarvittavista muutoksista. Osallistujat selkeyttävät ja ratkovat yhdessä tilanteita, joissa palveluntarjoajilla on yhteisiä asiakasryhmiä, joista kukaan yksittäinen toimija ei ole vastuussa tai vastuut ovat epäselviä.

Kenelle:

Julkisen sektorin johtajille ja monitoimijaisille verkostoille, joilla on runsaasti palveluita tarvitsevia yhteisasiakkaita tai asiakkaita, joiden palvelutarpeilla on riskinä kasautua.

Työskentelyyn osallistuvat kaikki ne tahot, jotka tuottavat palveluja yhteiselle asiakassegmentille tai -ryhmälle. Osallistujat ovat julkisen sektorin työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa eri hallinnonaloilta sekä esimerkiksi yksityisen sektorin, järjestöjen, vapaaehtoisten ja seurakunnan edustajia.

Miten:

Valmennus toteutetaan kaksipäiväisenä, intensiivisenä työskentelynä, jota Diakin asiantuntijat fasilitoivat. Yhteiskehittäminen auttaa tunnistamaan muutostarpeita ja jakamaan hyviä käytäntöjä. Se selkeyttää toimijoiden rooleja palvelupolun eri vaiheissa, auttaa asettamaan yhteisiä tavoitteita, sopimaan vastuista ja pelisäännöistä. Systemaattinen yhteistyö rakennetaan yhteisillä päätöksillä ja yhteensovittavalla johtamisella.

1. päivä: Jaettu ymmärrys nykytilasta

  • asiakasryhmään liittyvien haasteiden määrittely
  • toimijakohtaiset roolit ja hyvät käytännöt
  • asiakaspolku tällä hetkellä
  • avaintoimijoiden ja nivelvaiheiden tunnistaminen
  • muutostarpeen määrittely

2. päivä: Kehittämis- ja muutostarpeista konkreettisiksi tavoitteiksi

  • tavoitteen asettaminen ja toimijoiden kartoitus
  • uusi toimintatapa, roolit, menetelmät ja vastuut
  • resurssit ja päätösvalta
  • johdon tuki ja resurssit toteuttamiselle
  • konkreettisten askeleet ja vastuut

Yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu lisää monitoimijaisen verkoston itseymmärrystä ja vahvistaa keskinäistä luottamusta. Työskentelyn tuloksena syntyy yhdessä tavoitteellisesti toimiva verkosto, ja päällekkäinen työ loppuu. Tämän myötä yhteiset asiakkaat saavat nopeammin tarvitsemaansa tukea, verkostotyön selkeytyminen lisää työntekijöiden hyvinvointia sekä vähentää kustannuksia.

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt:

anne.maatta@diak.fi, p. 0400 979932, harri.kostilainen@diak.fi, p. 040 5019394

Diakin valmentajat:

Anne Määttä, palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntija, VTT

Annen ydinosaamista on palveluiden yhteensovittamisen kysymykset, erityisesti liittyen monipalveluasiakkaisiin, hallinnonalat ylittävään yhteistyöhön ja sen johtamiseen. Hän on perehtynyt erityisesti perusturvan varassa elävien asiakkaiden tilanteisiin, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän kanssaan toimivan monialalaisen työntekijäverkoston haasteisiin, sosiaalisen kuntoutuksen, TYP-verkoston sekä Ohjaamon johtamisen erityiskysymyksiin.

 

Harri Kostilainen, TKI-asiantuntija, YTT

Harrin ydinosaamista on useita intressejä ja toimijoita yhdistelevien kehittämisprojektien suunnittelu, toteutus ja johtaminen hyvinvointi- ja työllisyyspalveluiden uudelleen suuntaamiseksi.  Uudet organisatoriset ratkaisut, kuten yhteiskunnalliset yritykset, ovat hänen kansainvälisen tutkimus- ja kehittämistoimintansa fokuksessa.

 

Jos haluat, että olemme sinuun yhteydessä palveluintegraation muotoilu -työskentelyyn liittyen, täytäthän alla olevan yhteydenottopyynnön.


Lue artikkeli: Diak kouluttaa monitoimijaiseen yhteistyöhön kriminaalihuollossa