Siirry sisältöön

Tartuntatautilain soveltaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Ketä tartuntatautilain muutos koskee?

Koronarokotesuojaa tulee edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kaikissa sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille. Suoja tulee olla kaikilla potilaiden ja asiakkaiden hoitoon, tutkimiseen, kuntouttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvilla työntekijöillä ja opiskelijoilla, jotka työskentelevät potilaiden läheisyydessä (alle 2metrin etäisyys potilaaseen).

Suojaa vaaditaan mm. näissä tiloissa työskenteleviltä työntekijöiltä:

 • sairaalaosastot
 • päivystysvastaanotot
 • ajanvarausvastaanotot
 • operatiivinen toiminta
 • synnytyssali
 • ensihoito
 • laboratorion näytteenotto osastoilla ja näytteenottopisteissä
 • kuvantamisen tilat
 • terapiatilat
 • sairaalan sosiaalityön tilat, joissa tavataan asiakkaita ja potilaita

Suojan vaatimus koskee esimerkiksi alla lueteltuja työntekijäryhmiä:

 • lääkäreitä
 • hammaslääkäreitä
 • hoitaja-nimikkeisiä, esimerkiksi sairaanhoitaja, lähihoitaja
 • suuhygienistejä
 • sairaalahuoltajia
 • osastonsihteereitä
 • potilaskuljettajia
 • terapeutteja
 • erityistyöntekijöitä, esimerkiksi askartelunohjaajia, sairaalaklovneja
 • sosiaalityöntekijöitä
 • näytteenottoon osallistuvaa laboratoriohenkilökuntaa
 • potilaiden kuvantamiseen osallistuvaa henkilökuntaa
 • sairaala-apteekin henkilökuntaa, jotka luovuttavat potilaille lääkkeitä tai käyvät osastoilla
 • ensihoidon työntekijöitä

Suojan todentaminen

Covid-19-rokotuksen antamalla suojalla tarkoitetaan suojaa, joka henkilölle muodostuu täyden covid-19-rokotesarjan vaikutuksena (otettuna kolme rokoteannosta) tai henkilö on sairastanut covid-19-taudin ja saanut kaksi rokoteannosta tai henkilö on sairastanut laboratoriovarmistetun covid-19-taudin alle 6kk:n sisällä.

Työntekijä toimittaa esihenkilölle Omakanta-palvelusta tulostetun koronarokotustodistuksen ja/tai todistuksen sairastetusta covid-19-taudista. Opiskelijat toimittavat Omakanta-palvelusta tulostetun koronarokotustodistuksen harjoituspaikkansa esihenkilölle.

Esihenkilö toimittaa rokotetodistukset vastuuyksikköpäällikölle. Vastuuyksikköpäällikkö merkitsee rokotetiedon suojattuun, sähköiseen kansioon ja säilyttää todistukset lukollisessa paikassa.

Työntekijä tai opiskelija, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta (voimakas anafylaktinen reaktio koronarokotteesta), näyttää lääkärintodistuksen esihenkilölleen. Työntekijä tai opiskelija, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta osoittaa suojan covid-19-tautia vastaan todistuksella hänelle enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta. Todistus näytetään esihenkilölle. Mikäli näytteenotto sijoittuu viikonloppuun näyttää työntekijä todistuksen negatiivisesta tuloksesta seuraavana arkipäivänä. Koronanäytteessä käydään ensisijaisesti OSYP:ssä. Näytteenotto OSYP:ssä päivittäin klo7.10 -20.50 ja tulos vastataan saman päivän aikana klo 12-24. Toissijainen näytteenottopaikka on oman terveysaseman näytteenotto.

Milloin työnantaja voi käyttää työntekijää, jolla ei ole tartuntatautilain 48a tarkoittamaa suojaa?

Työnantaja voi käyttää suojaamatonta henkilöä vain erityisestä syystä, esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakkaiden tai potilaiden turvallisuus edellyttää henkilöstön läsnäoloa, eikä vaatimuksia täyttävää henkilöstöä ole saatavilla. Tällöin suojavarusteista on huolehdittava tarkasti.

Erityisen syyn määritelmä täyttyy myös, jos henkilö on aloittanut covid-19-rokotesarjan, mutta ei ole vielä saanut täyttä rokotesarjaa rokotteiden antovälistä johtuen. Tällöin työnantajan on varmistettava, että työntekijä saa täyden covid-19-suojan.

Työntekijä tai opiskelija, joka ei ole osoittanut tartuntatautilain mukaista suojaa

Työntekijä, jolla ei ole rokotesuojaa tai lääketieteellistä syytä rokottamattomuudelle, ei voi työskennellä covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Työnantaja kartoittaa ensisijaisesti muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä kieltäytyy sitä vastaanottamasta, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalle.

Opiskelija, jolla ei ole rokotesuojaa, ei voi työskennellä covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa.

Henkilötietojen käsittely

Tiedot koronarokotesuojasta, sairastetusta koronataudista ja lääketieteellisestä syystä olla ottamatta rokote muodostavat erillisen, henkilöstön ja opiskelijoiden terveystietoja koskevan rekisterin, jonka ylläpitämiseen ja käsittelyyn työnantajalla on laista tuleva velvoite.

Tiedot ovat käytettävissä vain rokotussuojan todentamisen prosessiin osallistuvilla työnantajan nimeämillä henkilöillä. Kerätyt tiedot säilytetään erillään muista henkilötiedoista. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan valvonnan toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kolme vuotta henkilön rokotussuojan arvioinnista. Informaatio henkilötietojen käsittelystä julkaistaan PPSHP:n internet-sivuilla ja intrassa lähipäivinä.

Opiskelijan harjoittelujaksoon liittyen em. ohjeeseen tarkennuksina:

 • Jos rokotesarja on kesken (1.-2. rokotetta) opiskelija tulee harjoitteluun normaalisti ja huolehtii itse rokotussarjan loppuun. Kokonaan rokottamattomat jäävät harjoittelun ulkopuolelle.
 • Opiskelijat toimittavat Omakanta-palvelusta tulostetun koronarokotustodistuksen ja/tai todistuksen sairastetusta covid-19-taudista harjoituspaikkansa esihenkilölle viimeistään harjoittelujakson alkaessa.
 • Mikäli opiskelijalla on lääketieteellinen syy, ohjeen mukaisesti harjoittelujakson aikana näytteenotto OSYP/tai oman alueen näytteenotto.
 • Opiskelija, jolla ei ole rokotesuojaa; harjoittelu keskeytyy/ei voi aloittaa uutta harjoittelujaksoa. Harjoittelun keskeytyessä opiskelija on yhteydessä opettajaan ja opetuskoordinaattoriin. Harjoittelujakson peruuntuessa ennen jakson alkua, opiskelija on yhteydessä ohjaavaan opettajaan, joka ilmoittaa opetuskoordinaattorille.

Lisätietoja antaa:

Terhi Karjalainen
rokotuskoordinaattori, p:050 9117589
terhi.karjalainen@ppshp.fi

Emma-Leena Päkkilä                        Kati Ojala                                   Pirjo Lukkarila

vs.henkilöstöjohtaja                        vs.hallintoylilääkäri                     hallintoylihoitaja