Lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavat opinnot sosionomi (AMK)- ja sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksissa

Diakin opiskelija voi saavuttaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden valitessaan tietoisesti vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sosionomi (AMK)- tai sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksessa.

Opinnot koostuvat teoriaopinnoista, harjoitteluista ja opinnäytetyöstä. Teoriaopinnot liittyvät varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhetyöhön.

Avaa opintojen rakennekaavio.

Huom. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeitä ja kelpoisuuksia ollaan muuttamassa uudella varhaiskasvatuslailla. Laki on mahdollisesti tulossa voimaan 1.8.2018. Uuden lain myötä tulevaisuudessa sosionomiopiskelijat eivät voisi enää saada lastentarhanopettajan kelpoisuutta vaan nimikkeenä olisi heillä varhaiskasvatuksen sosionomi.

Siirtymäsäännösten mukaan lain voimaan tullessa sosionomiksi opiskeleva tai vuoden kuluessa lain voimaantulosta ammattikorkeakouluun hyväksytty sosionomiopiskelija voisi saada kelpoisuuden toimia sekä varhaiskasvatuksen opettajana että varhaiskasvatuksen sosionomina, mikäli hän valmistuu 31.7.2023 mennessä.

Tiedotamme asiasta lisää, mikäli laki tulee voimaan suunnitellusti.

Harjoittelut

Vaadittavia harjoitteluja on kaksi, joista toisen tulee olla pedagoginen.

Harjoittelun tulee tapahtua varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa ja harjoitteluympäristön sekä harjoittelun tulee olla lastentarhanopettajan toimenkuvaa tukevaa. Varhaiskasvatusikäisellä lapsella tarkoitetaan varhaiskasvatuspalveluita käyttäviä eli alle kouluikäisiä ja esi- ja alkuopetusikäisiä.

Myös esiopetuksessa suoritettava pedagoginen harjoittelu on mahdollinen. Opiskelijan on kuitenkin oltava tietoinen, että sosionomi (AMK) -tutkinto ei anna kelpoisuutta esiopetukseen.

Pedagogisen harjoittelun voi suorittaa varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä, koulussa, iltapäiväkerhossa, perheiden palveluissa III-sektorilla jne. Lähtökohtana on harjoittelu varhaiskasvatusikäisen lapsen ja hänen perheensä kanssa tehtävässä työssä.

Pedagoginen harjoittelu on HAR 2 ja se suoritetaan pääasiallisesti Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyön (VAR, 15 op) opintojen jälkeen. Diakin tutkintosäännön (26 §) mukaan Varhaiskasvatuksen pedagoginen harjoittelu samoin kuin muiden sosiaalialan suuntaavien opintojen harjoittelu voi alkaa vasta, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään puolet jakson teoriaosuudesta.

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksen opiskelijoilla HAR 3 on pedagoginen harjoittelu.

Jos pedagoginen harjoittelu suoritetaan kv-opintoina, tulee harjoittelussa huomioida pedagogiselle harjoittelulle määritellyt osaamistavoitteet. Suomalaiseen varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön sekä muihin varhaiskasvatusta keskeisesti määrittäviin asiakirjoihin liittyvän osaamisen opiskelija osoittaa oppimistehtävissään tai muutoin.

Toinen vaadittava harjoittelu on HAR 3. Harjoittelu suoritetaan toimintaympäristössä, joka tukee opiskelijan ammatillisen osaamisen syventämistä. Poikkeustapauksissa, opiskelijan hopsiin kirjaten voi HAR 1 on lastentarhanopettajakelpoisuuteen liittyvä harjoittelu.


Täydentävän ammatillisen osaamisen opintojaksot

Täydentävän ammatillisen osaamisen opintojaksoja lastentarhanopettajakelpoisuuteen liittyen on kaksi. Näihin huomioidaan teemallisesti lapsiin- ja perheisiin liittyvät opintojaksot, yhteensä 10 op.

Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat (5 op) opintojaksoa suositellaan vahvasti toiseksi valittavaksi opintojaksoksi.


Opinnäytetyö

Lastentarhanopettajakelpoisuutteen liittyvän opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöinen. Opinnäytetyössä käsitellään lapsuutta, perhettä tai vanhemmuutta. Opinnäytetyön tulee liittyä varhaiskasvatukseen tai sosiaalipedagogiikan teoriaan tai toimintaympäristöön.

Opinnäytetyössään opiskelija syventää sisällöllistä ja metodista osaamistaan. LTO-kelpoisuutta hakevan sosionomi (AMK) -opiskelijan tulee syventää opinnäytetyössään siis sekä sosiaalialan ammattitaitoaan että varhaiskasvatuksen ammatillista osaamistaan.