Avoimen AMK:n suorahaku

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 opintopistettä ja saat 60 opintopistettä täyteen 9.8.2019 mennessä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n suorahaussa 2.–16.5.2019.

Syksyllä 2019 avoimen AMK:n suorahaku järjestetään 1.–15.11.2019. Hakukohteet päivitetään tälle sivulle viimeistään elokuussa.

Hakeminen

Hae avoimen AMK:n suorahaussa Opintopolku.fi-palvelussa 2.–16.5.2019. Hakuaika päättyy 16.5.2019 klo 15.

Voit hakea, jos olet suorittanut avoimessa AMK:ssa vähintään 30 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja ja sinulla on sopiva terveydentila (katso kohta Terveydelliset vaatimukset) sosiaali- ja terveysalalla tai humanistisella ja kasvatusalalla toimimiseen.

60 opintopistettä täytyy tulla täyteen 9.8.2019 mennessä, joten avoimen AMK:n suorahaussa voi yleensä hakea aikaisintaan 2. lukukauden loppupuolella.

Voit laittaa Opintopolussa avoimen AMK:n suorahaun hakulomakkeelle maksimissaan kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa hakea ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa polkuopinnot on tehty.

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa ko. koulutuksen opetussuunnitelmaa.

Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ei hyväksytä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi.

Kaikki hakuajan päättymiseen mennessä jätetyt hakemukset tarkistetaan ennen valintakokeita. Tarkistuksen yhteydessä varmistetaan, että hakukohteena olevalla kampuksella ja koulutuksella on opetustarjonta ja vapaat opiskelupaikat huomioiden mahdollista tarjota hakijalle sopiva opiskelupaikka.

Mikäli näin ei ole, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin kyseiselle kampukselle. Hakijalle kuitenkin tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa hakukohdettaan, mikäli sopiva opiskelupaikka on mahdollista tarjota jollakin toisella Diakin kampuksella.


Kevään 2019 hakukohteet

Diakin avoimen AMK:n suorahaussa keväällä 2019 voi hakea seuraaviin Diakin koulutuksiin:

Helsingin-kampus


Oulun-kampus


Pieksämäen-kampus


Porin-kampus


Liitteet

Jos olet suorittanut opintoja Diakin avoimessa AMK:ssa, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakemuksen liitteenä. Opinnot tarkistetaan suoraan MyDiakista.

Jos olet suorittanut opintoja jonkin toisen ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa, sinun on liitettävä hakulomakkeeseen virallinen, oppilaitoksen leimaama opintosuoritusote 16.5.2019 klo 15 mennessä.

Opintosuoritusote ladataan sähköisesti hakulomakkeelle hakemusta täyttäessä. Voit myös hakemuksen lähettämisen jälkeen käydä liittämässä opintosuoritusotteen hakulomakkeellesi 16.5.2019 klo 15 mennessä vahvistussähköpostin mukana tulevan linkin kautta.

Mikäli hakukelpoisuuden antavat 60 opintopistettä eivät ole koossa hakuvaiheessa, mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat todistuksen hakukelpoisuuden täyttävistä 60 opintopisteen opinnoista.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna 9.8.2019 klo 15.00 mennessä, jolloin tulee toimittaa alkuperäinen, leimattu opintosuoritusote hakijapalveluihin.


Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Voit hakea oikeutta erityisjärjestelyihin soveltuvuusarvioinnissa.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä, täytä ja toimita hakijapalveluihin kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva lomakeErityisjärjestelyitä voivat olla esimerkiksi lisäaika, lisävalaistus tai muu tekninen apuväline.

Liitä hakemukseesi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä. Toimita hakemus 16.5.2019 klo 15.00 mennessä hakijapalveluihin. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Jos hakemus myöhästyy määräajasta, otamme sen käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa eli jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja soveltuvuusarvioinnin ajankohdan välillä.

Joissain tapauksissa emme voi myöntää erityisjärjestelyitä. Tällaisia ovat tapaukset, joissa yhteydenotto tulee soveltuvuusarviointi huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Jos anot lisäaikaa lukihäiriön vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Toivomme, että esität liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos olet saanut sellaisen. Lisäaika voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea.

Lausunnot voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, lähetämme siitä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus.

Hakijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä

  • antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot
  • antaa tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä
  • esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä
  • esittää huumausainetestiä koskeva todistus, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä.

Soveltuvuusarviointi

Opiskelijavalinta tehdään soveltuvuusarvioinnin perusteella, ja tarvittaessa huomioon voidaan ottaa myös opintomenestys avoimen AMK:n opinnoissa.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalla soveltuvuusarviointi on 4.6.2019 Helsingin-, Oulun-, Pieksämäen- ja Porin-kampuksilla.

Soveltuvuusarviointi koostuu hakijoiden ryhmäkeskustelusta sekä kirjallisesta osiosta. Sairaanhoitaja-, sairaanhoitaja-diakonissa- sekä terveydenhoitajakoulutuksiin hakevilla on myös matematiikan koe. Soveltuvuusarviointiin ei sisälly ennakkoon luettavaa materiaalia.

Ne avoimen AMK:n suorahaussa sosiaalialalle hakevat, jotka hakevat myös yhteishaussa ja jotka kutsutaan yhteishaussa Diakiin sosiaalialan varsinaiseen valintakokeeseen, tekevät vain yhden valintakokeen 4.6.2019 ja saavat siitä tuloksen molempiin hakuihin. Pelkässä avoimen AMK:n suorahaussa hakevat eivät osallistu soteli-esivalintakokeeseen.

Ne avoimen AMK:n suorahaussa terveysalalle hakevat, jotka hakevat terveysalalle myös yhteishaussa, osallistuvat molempiin valintakokeisiin erikseen: yhteishaussa esivalintakokeeseen ja mahdollisesti varsinaiseen sähköiseen valintakokeeseen 28.5.2019 sekä avoimen AMK:n suorahaun valintakokeeseen 4.6.2019. Pelkässä avoimen AMK:n suorahaussa hakevat eivät osallistu soteli-esivalintakokeeseen.


Asioimistulkkaus

Asioimistulkkauksen koulutukseen hakevilla soveltuvuusarviointi on 6.6.2019 Helsingin-kampuksella. Valintakoepäivä on sama kuin yhteishaussa hakevilla.

Jos haet sekä yhteishaussa että suorahaussa, osallistut koko valintakoepäivään. Jos haet pelkästään avoimen AMK:n suorahaussa, osallistut vain ryhmäkeskusteluun.


Valintojen tulokset

Avoimen AMK:n suorahaun valintojen tulokset on julkaistu Opintopolussa ja hakijoille on ilmoitettu tuloksesta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanotto ja lukuvuosi-ilmoittautuminen tapahtuvat Oma Opintopolku -palvelun kautta 8.7.2019 klo 15 mennessä.

Mikäli opiskelijaksi valittu ei osoita suorittaneensa 60 opintopisteen laajuisia koulutuskohtaisia opintoja 9.8.2019 klo 15 mennessä, Diakilla on oikeus purkaa opiskelijavalinta. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen tähän saakka.


Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat elokuussa 2019. Ennen opintojen alkua jokaiselle suorahaun kautta valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen AMK:n opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kun ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan kampuksella joka vuosi. Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista