Diakin mentorointiohjelman suunnittelu käynnissä

Mentorointiohjelman suunnittelupalaveri.
Diakin alumnit ja opiskelijat kokoontuivat maanantai-iltapäivällä 10.2. suunnittelemaan Diakin uutta mentorointiohjelmaa!

Mentorointiohjelmassa on kyse siitä, että alumnit mentoroivat eli opastavat ja tukevat opiskelijoita heidän opinnoissaan ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Diakin mentorointiohjelmassa on pitkän tähtäimen luonne. Keväällä 2020 suunnitellaan toimintaa. Syksyllä käynnistyy pilotointivaihe, jossa rekrytoidaan alumneja ja opiskelijoita ohjelmaan, pidetään työnohjauksellisia tapaamisia, kerätään palautetta ja arvioidaan toimintaa. 2021 alkaen mentorointitoimintaa mallinnetaan ja juurrutetaan osaksi Diakia.

Tapaamisessa keskusteltiin, mitä mentorointiin pitäisi sisältyä, miten siitä viestitään opiskelijoille ja alumneille ja millä tavalla alumneja pitäisi kouluttaa mentorointiin.

Suunnittelupalaverissa nousi esille tärkeitä huomioita. Opiskelija voi kysyä mentorilta esimeriksi hänen työpäivästään tai työsopimuksen sisällöstä. Hän saattaa myös pohtia, kannattaako panostaa opinnäytteeseen vai todistukseen työllistymisen kannalta. Kirkollisella alalla korostuvat myös hengelliset kysymykset. Keskustelijat muistuttivat, että alumnin ei mentoroidessaan tarvitse olla täydellinen, vaan hänellä on lupa olla keskeneräinen.

Mentorointiin liittyvässä markkinoinnissa täytyy korostua toiminnan hyöty

Palaverissa pohdittiin myös, miten mentorointiohjelmaa markkinoidaan tehokkaasti alumneille ja opiskelijoille. Oikeat kanavavalinnat koettiin tärkeiksi, sillä tietyt opiskelijat eivät seuraa välttämättä Diakin Facebook-sivua vaan Moodlea tai sähköpostia.

Alumneille täytyy viestiä, kuinka paljon aikaa toiminta vie eli antaa selkeät aikataulut. Toiminnalle on asetettava matala kynnys. Erityisen tärkeää on mainostaa sitä, miten alumni itse hyötyy mentorointitoiminnasta. Alumnille voisi myöntää todistuksen osallistumisesta.

Alumnit voisivat kertoa myös itse eteenpäin muille alumneille mentorointitoiminnasta. Henkilökohtaiset yhteydenotot saattavat toimia paremmin kuin massaviestit.

Mentorointitoiminnan suunnittelua piirtämällä ja kirjoittamalla.

Myös opiskelijoiden täytyy tuntea, että mentorointi todellakin on heitä varten ja että he kokevat hyötyvänsä siitä. Keskusteluissa ehdotettiin elävän kirjaston mahdollisuutta, mutta se nähtiin myös työläänä toteuttaa.

Paikalla olleet alumnit ja opiskelijat pohtivat myös alumnikoulutusten sisältöä. Keskustelussa ehdotettiin aloitusinfoa, jossa käytäisiin läpi, mitä heiltä odotetaan. Tapaamisessa alumnit voisivat myös tutustua toisiinsa. Koulutukset eivät kuitenkaan saa olla liian aikaa vieviä.

Diakin tuleva mentorointiohjelma tulee olemaan toteutuessaan hyödyllinen sekä alumneille että opiskelijoille. Huolellisen suunnittelun kautta varmistetaan, että ohjelman sisällöt ja tavoitteet ovat toimivia. Suunnittelupalaverin perusteella tuleva mentorointiohjelma vaikuttaa lupaavalta.