Vanhustyön korkeakouluopinnoilla osaamista hoito- ja hoiva-aloille

Hoitajan asussa oleva nainen pitää kättään vanhemman naisen olkapäällä ja puhuu hänelle.
Diakonia-ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoavat yhteistyössä valikoiman vanhustyön opintoja. Vanhustyön opintotarjottimelta voi valita oman tarpeen mukaan opintojaksoja, jotka antavat valmiuksia niin käytännön vanhustyöhön kuin alan suunnittelutehtäviin.

Työskenteletkö vanhusten parissa tai vanhenemiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä? Opiskeletko alaa, jonka ammattilaisena voit päätyä työskentelemään vanhusten parissa? Haluaisitko lisää osaamista tai ideoita käytännön työhön vanhusten parissa? Haluaisitko lisätä ymmärrystäsi gerontologisesta hoito- ja sosiaalityöstä?

Miksi opiskella vanhustyötä?

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimelta saa tutkittua tietoa, ymmärrystä ja käytännön osaamista ikääntyvien parissa tehtävään työhön. Opintotarjottimelle on valikoitu vanhustyöhön liittyviä opintojaksoja Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnasta.

– Opinnoilla voi päivittää asiantuntijuuttaan vanhan ihmisen hoitoon ja hoivaan liittyvistä teemoista, mutta myös laajentaa ymmärrystään siitä, mitä on normaali vanheneminen, kertoo yliopistonopettaja Päivi Eskola Jyväskylän yliopistosta.

Opinnot vahvistavat osaamista esimerkiksi ihmisen vanhenemisesta sekä gerontologisesta hoitotyöstä ja sosiaalityöstä. Opinnoissa on mahdollisuus perehtyä vanhustyön näkökulmasta myös hyvinvointiteknologiaan ja kulttuurisensitiivisyyteen.

Teknologian kehittyminen ja monikulttuurisuus muuttavat vanhustyötä.

– On hyödyllistä oppia, minkälaiset teknologiset ratkaisut toimivat vanhustyössä. Lisäksi on tärkeää huomioida eettiset kysymykset, kun otetaan käyttöön uusia teknologisia sovelluksia, toteaa lehtori Maaria Kokkonen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

– Jatkossa vanhustyön ammattilaiset kohtaavat yhä useammin maahanmuuttajataustaisia vanhuksia, joiden yksilöllinen kulttuuritausta on osattava huomioida, Kokkonen perustelee.

Opiskelijat ovat kokeneet tällaiset eri näkökulmista rakennetut kurssit hyödyllisiksi.
– Opiskelijoiden mukaan kurssit avartavat ja monipuolistavat vanhustyöstä muodostunutta kuvaa.

Opinnot

Tarjolla on yhteensä noin 40 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja, joista opiskelija voi valita opintoja oman tarpeensa mukaan. Opinnot eivät edellytä pohjakoulutusta. Jos opiskelijalla ei ole aiempia vanhustyön opintoja tai vahvaa alan työkokemusta, on hänen kuitenkin aluksi suoritettava opintotarjontaan kuuluva Vanhuus-opintojakso, joka tarjoaa pohjatietoa muille opintojaksoille.

Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto järjestävät opinnot yhdessä.

Opintojakso ja ilmoittautumislinkkiSuoritustapa ja esitietovaatimusAikatauluOpintojakson sisältö
Vanhuus, 2 op (YHT4 )

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Ei esitietovaatimuksia
Toteutusaika v. 2019:
07.–25.10.2019

Ilmoittautumisaika 8.8.–16.9.2019

Tarjolla myös:
kevät 2020, syksy 2020
• vanhuus monitieteellisenä elämänvaiheena
• vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
• toimintakyvyn tukeminen
• ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
Vanheneminen, toimintakyky ja terveys 1, 4 op (TGEP121)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät 2 kpl tai aikaan sidottu verkkokurssi

Ei esitietovaatimuksia
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
• gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
• väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
• iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät
• elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Vanheneminen, toimintakyky ja terveys 2, 4 op (TGEP122)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät (2 kpl) tai aikaan sidottu verkkokurssi

Ei esitietovaatimuksia
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
• iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät
• vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Gerontologinen sosiaalityö (GER 1, 2 ja 3, yht. 15 op)

Gerontologisen sosiaalityön perusteet , 5 op (GER1)

Palveluohjaus, 5 op (GER2)

Gerontologisen sosiaalityön menetelmät, 5 op (GER3)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Esitietovaatimus:
Vanhuus-opintojakso (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot
GER1: 16.9.–11.10.2019, ilmoittautumisaika 1.7.–26.8.2019

GER2: 14.10.–15.11.2019, ilmoittautumisaika 15.8.–23.09.2019

GER3: 11.11.–13.12.2019, ilmoittautumisaika 12.9.–21.10.2019

Toteutuu aina syyslukukaudella.
GER1:
• kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
• vanhuusiän erityiskysymykset
• vanhustyön kehittämishaasteet
• vanhustyötä ohjaava ja velvoittava lainsäädäntö

GER2:
• palveluntarpeen arviointi sekä elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyvät riskitekijät
• kotona asumisen ja selviytymisen erityistarpeet
• palveluohjaus
• hyvinvointipalvelujen koordinointi
• vanhuusiän uskonnolliset ja hengelliset tarpeet
• asiakastyön dokumentointi

GER3:
• gerontologisen sosiaalityön menetelmät
• voimavaralähtöinen työskentely
• saattohoito
• keskeiset vanhustyön älyteknologian sovelluspalvelut ja hyvinvointiteknologia
Gerontologinen kliininen hoitotyö, 5 op (GHO01)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitus ja seminaari verkon välityksellä

Esitietovaatimus: soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.
Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1
Kevät 2020

Kesä 2020
• akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta
• pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus
• monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto
• eettisyys
• moniammatillinen toiminta
• hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa
• analysoida ja arvioida ikääntyneiden elintoimintojen ja elimistön muutoksia
• toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävissä soveltaen monitieteellistä tietoa ja hyviä käytäntöjä näyttöön perustuen
• arvioida hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua
Kulttuurisensitiivinen gerontologinen hoitotyö 5 op (GHO02)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidotut luennot verkon välityksellä

Esitietovaatimus: soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.
Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1
Kevät 2020 • kulttuurisensitiivisyys gerontologisessa työssä
• ikääntyneiden vähemmistökulttuurit Suomessa
• kulttuurisensitiivinen vuorovaikutus ja toimintakykyä edistävät työmenetelmät
• yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukeva työote

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa
• huomioida ja arvioida kulttuurisensitiivisyyttä ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• ottaa käytäntöön yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevan työotteen ja osaa kehittää työmenetelmiä ikääntyneiden tarpeiden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen
• arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta
• nostaa esiin yhteiskuntaeettisiä haasteita ja kehittämisehdotuksia ikääntyneiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi
Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä, 5 op (GHO03)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitusinfo verkon välityksellä

Esitietovaatimus: soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.
Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1
19.8.–25.10.2019

Ilmoittautumisaika 1.–29.7.2019
• terveysteknologia ja ikääntyneen hoitotyö
• terveysteknologiset ratkaisut
• eettisyys, soveltuvuus ja turvallisuus
Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa
• etsiä ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia teknologisia ratkaisuja tukiessaan ikääntyneen ihmisen hyvinvointia
• arvioida teknologisten ratkaisujen roolia ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä
• käyttää teknologiaa osana ammattitaitoaan ja arvioida teknologisten ratkaisujen soveltuvuutta, eettisyyttä ja turvallisuutta
• tukea ikääntyvää ihmistä ja heidän läheisiään teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käyttämisessä
Hyvinvointiteknologia, 5op (HYV)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, tehtävät

Ei esitietovaatimuksia
16.9.–8.11.2019

Ilmoittautumisaika 18.7.–26.8.2019

sekä:
kevät 2020 ja kesä 2020
• hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
• hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
• hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija
• osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
• osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
• ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
• ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2 op (VHO1)

Helsinki:
1. toteutus, 2. toteutus

Oulu:
1. toteutus, 2. toteutus

Pieksämäki

Pori

Toteuttaja: Diak
Lähiopetus, tehtävä/tentti

Ei esitietovaatimuksia
Helsinki:
1. toteutus
30.9.–18.10.2019, ilmoittautumisaika 1.8.–9.9.2019
2. toteutus
25.11.–13.12.2019, ilmoittautumisaika 26.9.–4.11.2019

Oulu:
1. toteutus
2.9.–19.12.2019, ilmoittautumisaika 4.7.–12.8.2019
2. toteutus
21.10.–19.12.2019, ilmoittautumisaika 22.8.–30.9.2019

Pieksämäki:
11.11.–19.12.2019, ilmoittautumisaika 12.9.–21.10.2019

Pori:
30.9.–19.12.2019, ilmoittautumisaika 1.8.–9.9.2019
• keskeiset vanhusten sairaudet
• vanhusten ravitsemus ja toimintakyky
• vanhuksen ja läheisten osallisuus ja tukeminen
• palvelutarvearviointi, terveysteknologia
• näyttöön perustuva hoitotyö ja hoidon laatu
Tämän opintojakson jälkeen opiskelija
• ymmärtää yleisimpien vanhusten sairauksien lääketieteellisen hoidon perusteet ja osaa soveltaa tietoa hoitotyössä
• osaa arvioida vanhuksen ravitsemustilaa ja hoidon tarvetta sekä sen merkitystä toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyssä ja kuntoutuksessa
• osaa tukea ja ohjata muistisairasta vanhusta ja hänen läheisiään arjessa selviytymiseen sairauksista ja toimintakyvyn vajeista huolimatta
• osaa arvioida ikääntyneen terveyteen, elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä ja ohjata tarjolla olevien palvelujen käyttöön
• osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida hoidon laatua
Vanheneminen ja ravitsemus, 3 op (TGEP150)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät

Luennot joka toinen vuosi. Luennot korvaavat luentotehtävien kirjoittamisen. Luennot tallennetaan.

Ei esitietovaatimuksia
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
• kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
• ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys
• vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa, 4 op (TGEP160)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
• iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi
• mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa
• tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset
Ympäristö ja vanheneminen, 4 op (TGEP170)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät

Luennot joka toinen vuosi. Luennot korvaavat luentotehtävien kirjoittamisen. Luennot tallennetaan. Luennot uusitaan keväällä 2020.

Ei esitietovaatimuksia
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
• ympäristöteoriat ja -käsitteet
• ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö
• yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa
• ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
• ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn

Kohderyhmä

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjonta sopii työelämässä toimiville, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä muille ihmisen vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen

Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen kyseisen opintojakson tarjoavaan korkeakouluun. Tarkistathan kunkin opintojakson ilmoittautumisajan yllä olevasta taulukosta! Kurssikohtaiset ilmoittautumislinkit löytyvät myös yllä olevasta taulukosta. Huom! Diakin järjestämien ensi vuoden puolella toteutettavien opintojaksojen ilmoittautumislinkit ja -ajat päivitetään taulukkoon myöhemmin.

Opintomaksu on 15 euroa jokaista suoritettavaa opintopistettä kohden. Suoritetut opintojaksot näkyvät opintosuoritusotteessa, minkä lisäksi opiskelija saa halutessaan yhteenvedon kaikista tarjottimeen kuuluvista opintojaksoista.

Tiedustelut

Diakin järjestämät opintojaksot:
avoin ammattikorkeakoulu, avoin@diak.fi
opiskelijapalveluiden asiantuntija Sanna Uusipaikka, sanna.uusipaikka@diak.fi

Jyväskylän yliopiston järjestämät opintojaksot:
Päivi Eskola