Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Hankkeet

:

Kotisivu

Hankkeilla tukea kehittämiseen

Diak on kokenut ja asiantunteva hankekumppani. Toteutamme vuosittain kymmeniä hankkeita ulkopuolisella rahoituksella ja osana korkeakoulun työtä. Hankkeet on pääsääntöisesti koottu Diakin projektiohjelmistoon.  Tietokanta ei ole vielä täysin kattava, mutta pääset selaamaan Diakin SoleCRIS -hankerekisteriä tästä
Työyhteisöt ja organisaatiot voivat myös tilata Diakonia-ammattikorkeakoululta räätälöityjä tutkimus- ja kehittämispalveluita. Palvelut voivat olla opiskelijoiden opinnäytetöitä tai tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyössä toteuttamia laajoja hankkeita.
 
Hanketoiminnan sisällöt ovat Diakin arvojen mukaisia: Teemme työtä sen eteen, että haavoittuvassa asemassa olevat saavat entistä parempia palveluja ja kokevat osallisuutta. Rakennamme tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa ketään ei jätetä.
 
Diakin hankkeet on ryhmitelty viiteen, teemalliseen hankesalkkuun:
 
- Diakonia ja kasvatus
- Osallisuus
- Terveyserojen kaventaminen
- Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
- Palvelujärjestelmän kehittäminen
 

Esimerkkejä käynnissä olevista  hankkeista: 

Satakunnassa on käynnistetty eri koulutusasteiden yhteinen hanke (ALL IN), joka rakentaa uuden ja yhteisen Yrityskiihdyttämön palvelemaan yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria. Samalla toteutuu yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuus peruskoulusta ja lukiosta ammattioppilaitos- ja korkeakouluopintoihin. Diak on mukana Satakunnan AMK:n koordinoimassa hankkeessa mm. yhteiskunnallisen yrittäjyyden menetelmällään. 
 

Auta miestä mäessä

Auta miestä mäessä -hankkeen tavoitteena on kehittää miessensitiivisiä uravalmennusmenetelmiä, lisätä miesten tietoa ja kiinnostusta naisvaltaisille aloille sekä selkeyttää eri toimijoiden välistä palveluohjausjärjestelmää varus- ja siviilipalvelusmiesten suhteen. Hankkeen aikana pilotoidaan miehille suunnattuja uravalmennuksia ja mentorikoulutuksia yhteistyössä hankkeen osatoteuttajan Miessakit ry:n kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat PK-seudun 18-29-vuotiaat nuoret miehet, joilla ei ole koulutus- tai työpaikkaa. Diakin koordinoiman, ESR-rahoitteisen hankkeen toiminta-aika on 2016-2019.  

Avain kansalaisuuteen henkilökohtainen budjetointi

Henkilökohtaisen budjetointimallin (HB) avulla itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea haasteellisessa elämäntilanteessa oleville oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumiseksi. Hankkeessa on erilaisia kohderyhmiä mm. nuorena vanhemmiksi tulleet sekä sellaisten perheiden vanhemmat, joilla on jostain syystä kuormittunut elämäntilanne. ESR-rahoitteisen hankkeen toiminta-aika on 1.6.2016-31.5.2019 ja sen päätoteuttajana on Metropolia-ammattikorkeakoulu.

Diakin rooli hankkeessa on kustannus-vaikuttavuustyyppisen taloudellisen analyysin kehittäminen HB-toimintamallin arviointiin sekä HB-pilottien arviointi, ohjaus ja tuki erityisesti Länsi- ja Itä-Suomen alueilla. Tiedon välittäminen tuleville ammattilaisille osana sosiaali- ja terveysalan opetusta kuuluu myös Diakille.

 
Hanke kehittää avointa korkeakouluopetusta vastaamaan paremmin työelämän muuttuvia tarpeita. Turun yliopiston koordinoimassa, ESR-rahoittesessa hankkeessa tuetaan työelämää avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnalla paketoimalla sisällöt asiakaslähtöisiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Diak vastaa hankkeen sote-pilotin toteutuksesta.
 

BUSCO - Building sustainable and resilient communities through co-creation between universities and businesses

The project aims at improving the universities’ capacity to promote sustainable community development, entrepreneurship and communities’ resilience in two Tanzanian universities and in their environment. The duration of the project is April 2017 - March 2020.

Partners: Diak (coordinator), Haaga-Helia, University of Iringa, Tanzania (Uol), Sebestian Kolowa Memorial University, Tanzania (SEKOMU). The project is funded by CIMO - HEI ICI – international development cooperation programme for higher education (Ministry for Foreign Affairs)

Creative Campus Arabia

Creative Campus Arabia on Metropolian, Arcadan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä Arabian alueen vetovoimaisuutta muotoilun ja luovien alojen keskittymänä Helsingissä.

Hankkeessa kehitetään luovan alan tuotantoon liittyvää palvelutoimintaa, Arabian alueen tilojen yhteiskäyttöä sekä oppilaitosten yhteisopintoja. Panostamme yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön sekä uuden teknologian hyödyntämiseen muotoilussa, kaupunkikehittämisessä ja opinnoissa. Hankkeen visiona on vahvistaa Arabian aluetta kansainvälisesti merkittävänä kulttuurin alojen keskittymänä.

Hanketta rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto ja hankkeen kesto on 1.1.2017- 31.12.2018.

 
Cultural Orientation for Finland-bound Quota Refugees 
Kulttuuriorientaatio-opetuksen järjestäminen kiintiöpakolaisten nykyisissä olinpaikoissa.  Tilaajana maahanmuuttovirasto, Migri. 2016-2017.
 

Kiintiöpakolaisten kotoutumiseen valmistavan lähtömaakoulutuksen yleisenä tavoitteena on auttaa Suomeen muuttavia kiintiöpakolaisia saamaan mahdollisimman realistinen käsitys uudesta kotimaastaan sekä tukea hyvän kotoutumispolun rakentumista vahvistamalla pakolaisten itseluottamusta, aktiivisuutta ja taitoja, jotka auttavat uuteen kotimaahan sopeutumisessa, mukaan lukien mahdollisuus tutustua Suomen kieleen. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti naisten, lasten/nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä kotoutumisen tukeminen.

Koulutus jaotellaan temaattisesti kolmeen aihepiirin: 1. Käytännönläheiseen perustietoon Suomesta, 2. Maahanmuuttoon ja sopeutumiseen uuteen kulttuuriin ja 3. Suomen kielen perusteisiin. Lisäksi alle 12-vuotiaille kiintiöpakolaisille on rakennettu oma ohjelmansa lastenhoidon ohella.

EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Amif) rahoittaman toiminnan päävastuu on maahanmuuttovirastolla Migrillä. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM vastaa koulutusten kokonaiskoordinaatiosta ja logistiikasta. Diak vastaa koulutuksen sisällöistä ja toteutuksesta lähtömaissa.

Digisote - Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti käyttöön

Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten palveluiden sekä sovellusten käyttäjänä. XAMKin hallinnoima, Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke toteutuu ajalla 1.9.2016-31.8.2018. Diakin ohella DigiSoten osatoteuttajia ovat Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri eli Sosteri ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi eli Seutusote.

 
ESIKOTO Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla

 

ESIKOTO-hankkeen kohderyhmänä ovat työluvan saaneet turvapaikanhakijat ja turvapaikanhakijoiden toimijaverkosto.  Hankkeen tavoitteena on luoda turvapaikanhakijoille käytännönläheisiä, osallisuutta lisääviä ja toiminnallisia malleja esikotoutumiseen eli ajanjaksoon, jolloin hakija odottaa turvapaikkapäätöstä.

Tavoitteena on myös koota toimijaverkostoa yhteen ja vaikuttaa myönteisen asenneilmapiirin syntymiseen. Hanke on kaksivuotinen, sen toteutusaika on 1.5.2016-30.4.2018.

Hankkeen toiminta-alueena ovat Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo. Päätoteuttajana toimii Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Vuolle Setlementti ry, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja hankkeeseen osallistuvat kunnat.

 

Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke

Eri kouluasteiden yrittäjyyskasvatukseen haetaan virtaa Pieksämäellä. Diak on mukana Etelä-Savon ammattiopiston hallinnoimassa hankkeessa, joka saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ja Etelä-Savon Ely-keskukselta. Hankkeen tavoitteena on muun muassa kehittää uudenlaisia yritysmäisiä oppimisympäristöjä, opetusta ja yrittäjyyspedagogiikkaa sekä uusia koulutuksen järjestämisratkaisuja. Hankeen kesto on 1.1.2016 – 30.6.2018.

  
 
Diakin koordinoiman ISEA-hankkeen tehtävänä on edistää Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla huono-osaisimmille suunnattujen palveluiden kehittämistä ESR-rahoitteisesti.
 
Isea on mukana toteuttajana myös Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokrassa. Sokraa hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
 
Järjestöyhteistyöllä oleskeluluvan saaneille polkuja työelämään (JYPOT)
JYPOT-osahanke on osa Digiolkkarista työelämään -hankekokonaisuutta, jota hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu. Osahankkeen kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet helsinkiläiset maahanmuuttajat. Päätavoitteena on järjestöjen verkostoyhteistyön ja starttivalmennusten avulla sujuvoittaa oleskeluluvan saaneiden työelämäpolkuja ja kiinnittymistä työelämään sekä kielen oppimista.​ Hankekokonaisuuden osarahoittajana on 6Aika ESR, ja sen toteutus kestää 31.12.2018 asti.  
 
Suuri osa kansainvälisen tutkinnon suorittaneista nuorista opiskelee ja hakee töitä metropolialueelta. Arcada, Diak, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut pyrkivät paremmin vastaamaan näiden opiskelijoiden työllistymisen tarpeisiin yhteisellä hankkeella.  

 

Luontovoimaa Pieksämäki!

Luontovoimaa Pieksämäki! -hankkeen tavoitteena on lisätä green care -toiminnan tunnettavuutta ja siihen liittyvää osaamista sekä pilotoida ja käynnistää uutta green care -toimintaa. Kehittämistoimet tapahtuvat oppilaitosten, palveluntuottajien ja yrittäjien keskuudessa. Diakin hallinnoimaa hanketta toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopiston kanssa. ESR-tukea saavaa hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus.
Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista sote-alan amk-opintoihin ja edistetään työllistymistä alalle. Amk-uran suunnitteluun kannustetaan  jo toisen asteen opintojen aikana. Hankkeessa keskeisenä on toimintamalli, jossa yhdistyvät suomen kielen opiskelu, työelämässä tapahtuva oppiminen ja amk-opinnot rinnakkain, ei peräkkäin.

Diakin hallinnoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto ja Helsingin kaupunki/ Stadin osaamiskeskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2017-31.3.2019. Euroopan sosiaalirahaston tukea saavaa hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

 

Nevo tiija uusi aika

Uskalla - it's possible! Hanke pureutuu etenkin romanien työllisyyteen liittyviin kysymyksiin. Hankkeessa työskennellään sellaisten nuorten ja aikuisten romanien sekä perheiden kanssa, jotka tarvitsevat tukea työllisyyspolullaan. Mukana valtakunnallisessa työskentelyssä on järjestöjä ja kaupunkeja. ESR-hankkeen kotimaisina rahoittajina toimivat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Länsi-Suomen ELY-keskus. Ks. myös Tšetanes naal.

Hankkeessa kehitetään oikeustulkkausalalle valtakunnallinen erikoistumiskoulutus, jossa korkeakoulututkinnon suorittaneet käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset voivat pätevöityä oikeustulkkaukseen. Tampereen yliopisto koordinoi ESR-rahoitteista hanketta, ja Diakista kehittämistyöhön osallistuvat viittomakielen ja tulkkauksen sekä asioimistulkkauksen koulutukset. Hankkeen kansallinen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
 
 
Hankkeessa toteutetaan tutkimus siitä, millaisia tukitoimia omaishoitajat tarvitsevat selviytyäkseen tehtävässään. Tutkimuksen tavoitteena on löytää omaishoidon tukimalleja, joiden osalta on tutkimusnäyttöä omaishoitajien ja hoidettavien hyvinvointiin, elämänlaatuun, jaksamiseen ja selviytymiseen kohdistuvista vaikutuksista sekä kustannusvaikuttavuudesta. Lisäksi tutkimuksessa tehdään selvitys länsieurooppalaisista hoitovapaajärjestelmistä, niistä saaduista kokemuksista ja arvioidaan niiden soveltuvuutta Suomeen.  
 
Vuonna 2016 toteutettava tutkimus on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tutkimus liittyy Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeeseen, jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Hankkeen rahoitus saadaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista. OTUS-hankkeen päätoteuttaja on Kuntoutussäätiö ja osatoteuttajana Diakin lisäksi on Omaishoitajat ja läheiset liitto ry. 
 
Hankkeen tavoitteena on koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen maahanmuuttaja- ja romaninuorten koulutusmahdollisuuksia ja – jatkumoita kehittämällä. 

Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan 2. asteen ja korkea-asteen oppilaitosrajat ylittävä yhteistyömalli ja kiilamainen tukirakenne, joka turvaa sujuvan siirtymisen 2. asteelta ammattikorkeakouluopintoihin. Ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamista eri kulttuureista tulevien ohjaukseen kehitetään. Diak vastaa kulttuurisensitiivisen amk-valintakäytännön kehittämisestä ja pilotoinnista.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun Diakoniaopisto ja Oulun seudun ammattiopisto tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaalla maahanmuuttajien ja romanien parissa toimivien järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. 
 

Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien, erityisesti maahanmuuttajien, osallisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa parantamalla heidän mahdollisuuksiaan päästä korkeakoulutukseen.

Hankkeessa luodaan korkeakouluvalmiuksia edistäviä kulttuurisensitiivisiä tukirakenteita, jotka edistävät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä 2. asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin sekä selviytymistä korkeakouluopinnoista.

Hankkeen toisena tavoitteena on valmistaa helposti saavutettavaa digitaalista tietoa koulutusmahdollisuuksista Suomessa keskeisillä maahanmuuttajakielillä.

Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke toteutuu vuosina 2016-2019. Diakin koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajia ovat Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä.

Osallistava ja liikunnallinen teatteri

Esittävä taide ja liikunta kulkevat käsi kädessä Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeessa. Kohderyhmänä ovat 15–25-vuotiaat haasteellisissa elämäntilanteissa olevat nuoret. Toiminnan keskiössä on nuorten tuntuma taiteeseen ja liikuntaan omassa elämässään sekä sosiaalinen aktivoiminen. Toiminta on maksutonta nuorille. Hanke on alkanut marraskuussa 2016 ja päättyy maaliskuussa 2019.

Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Kainuun Liikunta ry, Kajaanin kaupunginteatteri, Kalliolan Nuoret ry, Q-teatteri ja WAU ry. Lisäksi mukana on useita yhteistyökumppaneita, kuten oppilaitoksia, peruskouluja ja lukioita, sairaalakouluja sekä järjestöjä. ESR-varoin toteutettavaa hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Toimintaa järjestetään pääkaupunkiseudulla, Kainuussa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Hankkeen nettisivut ja ajankohtaiset tapahtumat ja harrastusryhmät löytyvät osoitteesta www.ilmaiseitseasi.fi.

OSMO - Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin

Hankkeessa kehitetään Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti.  Projektin toteuttavat JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu (hallinnoija), HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Åbo Akademi.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se toimii vuosina 20162018.

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueelle

Hankkeessa viedään sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella. Koulutus toteutetaan Ivalossa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tiloissa. Hankkeessa myös tuoteaan terveys- ja diakonia-alan opettamiseen kulttuurisensitiivisen opettamisen malli. ESR-rahoitteisen hankkeen toiminta-aika on 1.1.2015-31.12.2017. Diak on hankkeen hallinnoija ja osatoteuttajana on Saamelaisalueen koulutuskeskus. Yhteistyökumppaneina Saamelaiskäräjät, Sámisoster ry, Inarin seurakunta, Oulun hiippakunta, Suomen ev.lut. kirkkohallitus ja Giellagas-instituutti Oulun yliopistolta. 
 
SignEdu – Viittomakielen tulkkikoulutuksen ja tulkkauspalvelun kehittäminen Tansaniassa ja Keniassa
SignEdu-hanke on Diakin ensimmäinen hanke, joka on saanut liiketoimintarahoitusta koulutusvientiä varten. Hankkeen tavoitteena on selvittää viittomakielen tulkkikoulutuksen sekä tulkkauspalvelun nykytilaa Tansaniassa ja Keniassa, ja tehdä suunnitelma koulutuksen ja palvelun kehittämisestä. Molemmissa maissa on runsaasti tarvetta viittomakielen tulkkikoulutuksen ja tulkkauspalvelun kehittämiseen sekä halua suomalaisen osaamisen käyttämiseen. Lisäksi hanke tuottaa esityksen koulutusviennin toteuttamisen mahdollisuuksista kumppanimaissa. Hanketta rahoittaa Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille toimijoille kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää taloudellista tukea ja neuvontaa.
 

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU)
sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat ideoivat, luovat,
kehittävät ja testaavat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja.

  

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (SOKRA)

Diakin ja THL:n yhteinen Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (SOKRA) tukee Euroopan sosiaalirahaston sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjan hankkeita. Sokra tukee hankehakuihin lähteviä toimijoita ja antaa apua hankkeiden suunnitteluun ja läpiviemiseen.

Ks. myös ISEA.

Tackling Inequalities in Time of Austerity  (TITA)

Konsortiohanke Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana tarjoaa uuden ja laaja-alaisen näkökulman eriarvoisuuksien pitkän aikavälin muutoksien ja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseksi. Hankkeessa analysoidaan talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää eriarvoisuutta sekä mahdollisuuksien eriarvoisuutta elämänkuluissa. Hanke tuottaa uutta tietoa eriarvoisuuden eri muodoista ja niiden välisistä mekanismeista. Eriarvoisuutta tutkitaan tuloissa, varallisuudessa, kulutuksessa, koulutuksessa, terveydessä, luottamuksessa, huono-osaisuudessa ja perheprosesseissa.
 
Diak on mukana Turun yliopiston koordinoimassa konsortiohankkeessa.
 

Tšetanes naal – koulutuspoluilla

Romaniväestön koulutus- ja työelämäpolkuja sujuvoittavaa hanketta hallinnoi Diak. ESR-rahoitteisessa hankkeessa on mukana kuntia, kaupunkeja, oppilaitoksia ja romanijärjestöjä eri puolilta Suomea. Romaniväestön koulutustason parantamisen lisäksi romanien yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta halutaan kohentaa. Hanke on käynnissä vuoden 2018 loppuun saakka. Ks. myös Nevo tiija.
 
Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla  (TYP) pyritään vastaamaan kasautuneisiin palvelutarpeisiin. Aiemman tutkimuksen mukaan TYP:ssä tehtävä monisektorinen työ toimii hyvin. Yhteistyötä hankaloittavat kuitenkin kumppanien vaihtelevat resurssit ja erityisesti pirstaleisten verkostojen johtamiseen liittyvät kysymykset. Tämän tutkimuksen kohteena on eri hallinnonalojen palveluiden integraatio ja monialainen johtajuus TYP:ssä. Tutkimuksessa tarkastellaan TYP-palveluiden johtamista eri näkökulmista: verkostojohtamisen, yhteensovittavan johtamisen ja muutosjohtamisen kautta kunnan palveluiden rajapinnoilla.
 
Projektia rahoittaa Kelan KKRL 12§ -ohjelma, rahoittajaviranomainen on Kela. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun, ja sitä hallinnoi Diak. Toteutuksessa on mukana Kuntoutussäätiö.
 
Uskonnollisesti motivoidun ekstremismin kohtaaminen uskontodialogissa
 
Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan uskontodialogin näkökulmasta uskonnollisesti motivoidun ekstremismin kohtaamista. Toteutuksessa kiinnitetään huomiota kansainvälisestä tilanteesta nouseviin kokemuksiin ja kehitykseen- Hankkeessa tuotetaan informatiivinen julkaisu, joka toimii käytännön oppaana uskontodialogissa toimiville ja mediatyössä oleville ammattilaisille. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
 

Yhdessä toimien - Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle

Hankkeella haetaan ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen saamelaisalueella. Erityisesti työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä pyrintään parantamaan. Diakin pohjoisinta hanketta on mukana toteuttamassa Enontekijän kunta. 

Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti nuoret, mutta myös aikuiset. Lisäksi kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveyssektorin sekä järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät sekä seurakuntien työntekijät. ESR-tukea saavaa hanketta rahoittaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.17–31.8.2019.

 

Esimerkkejä päättyneistä hankkeista

DIRA Developing Culturally Sensitive Methods in Interventions against Abuse of Most Vulnerable Children in Communities
Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurisensitiivisiä menetelmiä haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseen yhteistyössä tansanialaisten korkeakoulujen kanssa. Hankkeen kumppanit ovat Iringa University ja Sebastian Kolowa Memorial University Tansaniasta. Diakissa hanke sijoittuu sosiaalialan ja viittomakielen ja tulkkauksen koulutusaloille.  
 
Globaalin vastuun sekä kestävän kasvun ja osallisuuden periaatteet osaksi kansainvälistä TKI-toimintaa (GLORE)
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujakorkeakoulujen osaamista työelämälähtöisessä, erityisesti kehittyvien maiden kanssa tehtävässä opetus-, tutkimus- ja kehitystyössä.
 
Hoitava liikunta-aktivointi -hanke
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada fyysinen aktiivisuus osaksi sairauksien hoitoa uudistamalla sote- ja liikuntapalvelujen asiakasprosesseja sekä hakemalla näyttöä palvelujen vaikuttavuudesta. Kohderyhmänä ovat työstä syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alla olevat inaktiivit henkilöt.  Hankkeen tuloksena palveluprosessit toimivat paremmin ja sen seurauksena inaktiivien kuntalaisten hyvinvointi ja terveys lisääntyvät. Hankkeessa tuotetaan näyttöä liikunta-aktivointimallin vaikutuksista.
ESR-rahoituksella toimivan hankkeen päätoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Pieksämäen kaupunki.   
 
ITU
Inklusiivisella toiminnalla kehitetään osaamista ja voimavaroja yhdistävää uudenlaista palvelumallia, jossa kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan voimat yhdistämällä ratkaistaan kohteena olevan alueen sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia: painopiste työikäisissä. Hanketta hallinnoi ODL ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 
 
Järjestöjen yhteiskunnallisen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen - JYVÄ
JYVÄ -hanke tarjoaa järjestöille tukea ja välineitä monikulttuurisessa ja -uskontoisessa ympäristössä toimimiseen sekä kotoutumista edistävän työn arviointiin ja kehittämiseen.
  
Hanke kehittää työllisyyspalvelujen taloudellisten seurausten arviointia käyttämällä hyväksi aikaisempaa taloudelliseen arviointiin liittyvää tutkimusta ja testaamalla arviointia yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Lopuksi laaditaan suositus työllisyystoimien taloudellisten seurausten arvioinnista.
 
KatuMetro 2014
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman rahoittama tutkimushanke Nuoret asunnottomat maahanmuuttajat. 
 
Katumetro 2016
Mahdollisuuksia ja uhkakuvia kunnissa Tutkimus paperittomista ja oleskeluluvattomista ulkomaalaisista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa. Diakin hallinnoimaa hanketta rahoittaa Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -tutkimus- ja yhteistyöohjelma 2015–2018.
 
Kiintiöpakolaisten orientaatiokoulutus
Maahanmuuttoviraston  ja Kirkon Ulkomaanavun kohdemaissa toteuttama kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatiokoulutus, jossa Diak on vastuussa opetuksesta ja oppimateriaaleista.   
 
Kuntien yhteistoimintamalli pakolaisten kotouttamiseksi -hankkeen yleistavoitteena on lisätä pakolaisten kotouttamiseen liittyvää osaamista Satakunnassa, tukea hankekumppanikuntia ensivaiheen kotouttamistoimissa ja rakentaa alueellinen toimintamalli kiintiöpakolaisten vastaanottoon erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien erityistarpeet huomioiden. Toimintamalli kerää yhteen sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijat.
The overall objective of the Project is to create better learning outcomes of Bethlehem University (BU) across faculties, improve the use of educational technology, raise the quality of teaching and to create more skilled and trained professionals for Palestinian labour market and society. 
Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö laatii vuonna 2014 arvioinnin siitä, mitä tuloksia, hyötyä ja vaikutuksia ESR-hankkeilla on saatu Etelä-Pohjanmaalle. Arviointi tehdään yhteistyössä alueellisen kehittymisen tarkastelusta vastaavan Vaasan yliopisto Lévon-instituutin sekä taloudellisten seurausten arvioinnista vastaavan Diakonia-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveystalouden tutkimus- ja kehittämispalveluiden kanssa.

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Pieksämäen kaupungin yhdessä ideoima OSUMA -projekti tuottaa Osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen yhteistyön keinoin. Projektin kohderyhmänä ovat pieksämäkeläiset NEET-nuoret, eli alle 30-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole työelämässä, aktivointitoimenpiteissä, hoitovapaalla eivätkä opiskele.
 
OSUMA on saanut ESR-rahoituksen Etelä-Savon ELY-keskukselta kahdeksi vuodeksi. Toimintalinja 5:n tavoitteiden mukaisesti projektissa parannetaan työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä.

Hanke tuottaa selvityksen, jonka tulosten perusteella tehdään  esitys nykyisten KUUMA-kuntien kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi eli paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalliksi. Lisäksi hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää meneillään olevassa Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksessä.  eli muodostaa esitys osallisuuden, paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian lisäämiseksi uudessa selvitettävässä kaupungissa. 

PALMA - Hyvinvointipalvelujen järjestämisen uudet mahdollisuudet
Hanke tutkii valinnanvapauden vaikutusta kotihoidon palvelujen vaikuttavuuteen.
 
PREPED Crisis Preparedness Education in Health Care
Hanke tukee Master in Global Health Care–ohjelman opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia Kenian ja Suomen välillä. PREPED-verkoston kumppanit ovat University of Eastern Africa Baraton ja Arcada.


Rokotusosaamisen toimintamallin tuottaminen ja levittäminen

Hankkeen tavoitteena on, että väestö tekee parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuvia rokotuspäätöksiä, rokotusmyöntyvyys on hyvä, rokotuskattavuus on korkea ja
rokotuksilla ehkäistävien tarttuvien tautien esiintyvyys on vähäistä. 
 

ROMAKO-hanke korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien korkeakoulupolkujen sujuvoittamiseksi

ROMAKO-hankkeen tavoitteena on koota ja levittää romani- ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjaukseen ja koulutukseen liittyviä hyviä käytänteitä Suomessa ja Ruotsissa 2. asteella ja korkeakouluissa.

Terve sielu terveessä ruumissa - diakonissat terveyden edistämisen toimijoina

Hankkeen loppuraportti luettavissa täällä

 
Tukea pakolaisille (Tupa) Tampere
Hankkeen tavoitteena on rekrytoida ja kouluttaa vapaaehtoisia toimimaan Tampereelle muuttavien pakolaisten tukihenkilöinä ja pienryhmien vetäjinä.   Hankkeen toteuttajana on Tampereen seurakuntayhtymä, Diakoniakeskus. Hankekumppaneina ovat Tampereen kaupunki, Kotouttavan sosiaalityön palvelut ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Yhteiskunnallinen yrittäjyys on tärkeä tki-teema Diakissa ja olemme aktiivisesti mukana teemaan liittyvässä toiminnassa ja verkostoissa. Vuonna 2015 on päättynyt  kaksi teemaan liittyvää projektia: Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa ja Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla.
​​