Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opinnäytetyö

:

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

palautusaikataulut 2017-2018

Katso opinnäytetyön palautusaikataulut valmistuminen-sivulta.

Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä sekä kehittää opiskelijan analysointi- ja perusteluvalmiuksia, kriittistä ajattelua ja eettistä harkintaa.

Opinnäytetyön tekeminen on työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistyötä. Kaikki opinnäytetyöt ovat joko hankkeistettuja tai muuten työelämää kehittäviä ja ne pyritään kytkemään Diakin omiin oppimisympäristöihin, työelämän kehittämishankkeisiin ja harjoitteluun.

Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan tutkimuspainotteinen (työn painopisteenä on tutkimuksen tai selvityksen tekeminen) tai kehittämispainotteinen, jolloin kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan uusia tuotteita, toimintatapoja ja työkäytäntöjä.

Kehittämispainotteinen työ voidaan toteuttaa projektina, tuotekehityksenä tai kehittämishankkeena. Opinnäytetyön voi tehdä yksin, parityönä tai 3–4 hengen tiimissä.

Tällä sivulla on kaksi osiota, joista ensimmäinen koskee OPS2015:n mukaisia opinnäytetöitä ja jälkimmäinen OPS2010:n mukaisia opinnäytetöitä.

1. Osasuorituksista koostuva opinnäytetyö (OPS2015)

Diakin opinnäytetöissä noudatetaan Työelämälähtöisen osallistavan kehittämisen periaatteita.

Opinnäytetyön prosessi ja käytäntö on erilainen sen mukaan, minkä opetussuunnitelman mukaan opiskelija etenee. Yleiset ohjeet löytyvät Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta, johon pääset tästä.

Uuden opetussuunnitelman (OPS2015) myötä Diakissa on otettu käyttöön osasuorituksista koostuva opinnäytetyö. Tämä antaa mahdollisuuden työstää opinnäytetyötä läpi opintojen, alkaen toisesta temaattisesta kokonaisuudesta.

Osasuorituksista koostuva opinnäytetyö antaa mahdollisuuden sisälllyttää opinnäytetyöprosessiiin mm. artikkeleita, abstrakteja, suullisia esityksiä, postereita ja sosiaalisen median käyttöä. Kaikkea ei ole kuitenkaan tarkoitus tehdä yhden opinnäytetyön puitteissa (ks. julkaisutavoista tarkemmin tästä).

Eri koulutuksissa opinnäytetyön vaatimukset poikkeavat jossain määrin toisistaan:

Opinnäytetyöprosessi

OPS2015:n mukaiset sosiaali-, terveys- ja kirkonalojen opinnäytetyöt seuraavat yhtenäistä prosessia. Klikkaa tästä prosessin kuvaukseen.

Kuvaus on kiteytetty myös Youtube-videolle, johon pääset tästä.

oppariprosessi_b.jpg

Tässä prosessissa eräs tärkeimmistä vaiheista on opinnäytetyön suunnitelman laatiminen.  Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ohjaavien opettajien ja työelämäkumppanin tai hankkeen kanssa. Jo suunnitelmavaiheessa tulee ottaa huomioon erilaiset tavat julkaista opinnäytetyön osasuorituksia.

Opinnäytetyön suunnitelma on keskeinen väline haettaessa tutkimuslupaa opinnäytetyölle. Tutkimusluvalla tarkoitetaan yhteistyökumppanin, ei oppilaitoksen, myöntämää lupaa suorittaa aineistonkeruu kyseisessä organisaatiossa sekä julkaista tulokset opinnäytetyönä.

Klikkaa tästä opinnäytetyön suunnitelman ohjeeseen.

Kullakin organisaatiolla on omat ohjeensa tutkimuslupapyynnön laatimiseen (esimerkkinä Helsingin Diakonissalaitos sekä Vantaan kaupunki).

Opinnäytetyön mahdollisesta määräaikaisesta salaiseksi julistaminen tulisi hoitaa jo suunnitelmavaiheessa (ks. Diakin tutkintosääntö).

Tutkimuslupaan liittyviä vaatimuksia ei tule säikähtää. Niillä halutaan varmistaa mm. seuraavia asioita:

  1. asiakkaiden, potilaiden ja työntekijäiden ja muiden mahdollisten osallisten anonymiteetti
  2. ettei aineistonkeruu ja muu prosessi aiheuta haittaa asiakkaille ja potilaille
  3. saada arvio siitä, kuinka paljon työaikaa opinnäytetyö vie organsiaation työntekijöiltä. 

Tutustu myös Eettisiin periaatteisiin tutkimus- ja kehittämistyössä.

Osasuorituksista koostuva opinnäytetyö tarkoittaa myös sitä että opinnäytetyön raportointiin on erilaisia mahdollisuuksia. Opinnäytetyön raportista saat ĺisätietoa tästä.

2. OPS2010:n mukainen opinnäytetyö 

OPS2010:n mukaan etenevät opiskelijat saavat tarkempia ohjeita opinnäytetyön tekemiseen Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä -oppaasta.

Aiemmat Diakissa tehdyt opinnäytetyöt löytyvät Diakin opinnäytetietokannasta, joka sisältää opinnäytetyöt vuodesta 1998 kevääseen 2009. Syksystä 2009 alkaen valmiit työt on talletettu ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-tietokantaan.

Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä -opas 2010

Diakin opinnäytetietokanta (opinnäytetyöt kevääseen 2009 asti)

Theseus-tietokanta

OPINNÄYTETYÖN PROSESSI

Seuraava kuvaus opinnäytetyön prosessista koskee OPS2010 mukaan eteneviä opinnäytetöitä. Kuvaus OPS2015:ta mukaisesta opinnäytetyöprosessista löytyy Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta, klikkaa tästä.

Opinnäytetyön ideointi 

Opiskelija voi aloittaa opinnäytetyönsä ideoinnin jo opintojen alkupuolella. Riippumatta opetussuunnitelmasta tulee opinnäytetyln ideoinnissa korostua työelämälähtöisyys. Opinnäytetyö on usein tuote,- palvelu,- hanke tai liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä prosessi. Sen tulee perustua Diakin hankkeen tai työelämäkumppanin kanssa määritettyyn tarpeeseen.

Opinnäytetöiden ideoinnin luonteva aloittamispaikka on OSKE -tori jolla työelämäkumppanit ja hankkeet esittäytyvät opiskelijoille. OSKE -pajat ja Yhteisöpajat muodostavat yhteisöjä joiden puitteissa opinnäytetyön ideointi ja prosessin edistäminen tapahtuu.

Opinnäytetyön toteutus 

Jokaiselle opinnäytetyölle nimetään vähintään yksi ohjaaja. Opinnäytetyö on pitkäkestoinen prosessi, joka edellyttää opiskelijalta pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta ja sitoutumista opinnäytetyötyöskentelyyn.

Opinnäytetyö toteutetaan OTT-opinnoissa (2010 ja sen jälkeen aloittavat Tutkimus ja kehittäminen -opinnoissa) sekä myös osittain rinnakkain muiden opintokokonaisuuksien kanssa. OTT I (Tutkimus ja kehittäminen II)-kokonaisuudessa laaditaan opinnäytetyön suunnitelma, jota sen jälkeen ryhdytään toteuttamaan. Yleensä opinnäytetyö valmistuu viimeisenä lukukautena OTT II (Tutkimus ja kehittäminen IV)-opintojen myötä. 

Valmiin opinnäytetyön luovutus ja tallennus

Valmis opinnäytetyö luovutetaan määräaikaan mennessä eri toimipaikoissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opinnäytetyöt ovat pääsääntöisesti julkisia. Siksi valmis opinnäytetyö muutetaan myös pdf-tallennusmuotoon ja lisätään ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-opinnäytetietokantaan työn luovuttamispäivämäärään mennessä. Tarkemmat ohjeet pdf-dokumentin suojaamiseen ja PDFCreatorin käyttöön löytyvät Vopasta Fronterilta (Diakin opiskelijaintra) kohdasta Opiskelu, Opinnäytetyö.

OT-PDF-Theseus-ohje.docx

OPINNÄYTETYÖN LAUSUNTO

Diakissa otetaan huhtikuussa 2013 käyttöön uudet opinnäytetyön lausuntolomakkeet, joiden mukaisesti opinnäytetyölle annetaan arviointikriteerien eri osa-alueiden arvosanat ja kokonaisarvosana sekä lyhyt kirjallinen yhteenveto arvioinnista.  Opinnäytetyön arviointikriteerit ovat lausuntolomakkeen liitteenä.

Tutkimuslupahakemukset

Jos aiotaan tutkia Diakia organisaationa tai tutkimus koskee Diakin henkilöstöä tai opiskelijoita tai opiskelijoiden oppimistehtäviä, tulee laatia tutkimus- ja kehittämistyön lupahakemus.
 
Tämä ohjeistus koskee myös Diakin omaa henkilöstöä tutkijana.
 
Tutkimus- ja kehittämistyön lupahakemus täytetään sähköisesti ja toimitetaan yhdessä tutkimussuunnitelman kanssa assistentti Elisa Juvoselle sähköpostitse osoitteeseen elisa.juvonen(at)diak.fi.
 
Tutkimussuunnitelmasta tulee selvitä mihin tarkoitukseen tietoa kerätään, mikä on tutkimuskysymys, mitä sillä tavoitellaan sekä kuinka tulokset raportoidaan ja esitetään /tuleeko julkinen raportti ja miten toimitetaan palaute oppilaitokselle. Tutkimuslupa- ja - päätös ovat julkiset, tutkimussuunnitelma on julkinen tai tarvittaessa salainen.
 

D-stipendi ansiokkaasta opinnäytetyöstä

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö jakaa vuosittain D-stipendejä Diakin opiskelijoille. D-stipendin myöntämisen perusteena on opinnäytetyö, jossa on
  • nostettu esille jokin ajassamme unohdettu tai sorrettu ihmisryhmä, joka on avun ja tuen tarpeessa tai
  • on esitelty uudenlaisia heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallistavia ja voimavaraistavia toimintamalleja tai
  • on käsitelty kansalaistoimintaa vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten osallistumisen ja palvelujen kehittämisen näkökulmista tai
  • on tunnistettu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen tärkeys ja esitetty ratkaisuja tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan vahvistamiseksi tai
  • on käsitelty sosiaalialan ammattilaisten uudistuvaa ammattilaisuutta ja asiakkaita voimavaraistavia toimintamalleja

Katso stipendin saajat Helsingin Diakonissalaitoksen sivulta.