Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Opiskelu

:

Turvallisuus

Turvallisuus

Diakin järjestyssääntö, toimipisteiden turvaoppaat sekä poikkeavien tilanteiden raportointikäytännöt turvaavat sujuvan opiskelun kaikissa toimipisteissä. 

järjestyssääntö

Strategiansa mukaisesti Diakonia-ammattikorkeakoulun vaalii yhteisöllisesti hyvinvointiaan. Diakin järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata korkeakouluyhteisönopiskelu- ja työrauha sekä turvallisuus ja viihtyisyys. Noudattamalla yhteisiä sääntöjä edistetään hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä ja ehkäistään toimintaa vaikeuttavia ongelmia. Järjestyssäännöt koskevat ammattikorkeakoulussa opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä. Niitä sovelletaan aina kun on kyse ammattikorkeakoulun toiminnasta.

1. Käyttäytyminen

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen noudattaa hyvän käytöksen periaatteita sekä yleistä turvallisuutta ja työturvallisuutta koskevia ohjeita. Hyvän käytöksen periaatteet tulee huomioida myös sosiaalisessa mediassa.
 
Opiskelijat ja opettajat noudattavat sovittuja aikatauluja ja huolehtivat velvoitteistaan sekä
työrauhasta. Työrauhahäiriöihin puututaan välittömästi. Opetusta tai työtä häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä henkilö voidaan määrätä poistumaan tilasta.

2. Omaisuus, turvallisuus, pysäköinti ja siisteys

Ammattikorkeakoulun tai harjoittelupaikan omaisuutta on käsiteltävä asianmukaisesti. Työympäristön siisteydestä pidetään yhteisesti huolta. Aiheettoman palo- tai vartijahälytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan siitä syntyneet kulut. Ammattikorkeakoulu ei vastaa henkilökohtaisesta omaisuudesta. Tietoturvallisuuden takaamiseksi on kaikkien ammattikorkeakoulussa opiskelevien ja työskentelevien noudatettava asiasta erikseen annettuja ohjeita.
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun pyrkimyksenä on esteetön korkeakoulu. Esteettömän kulun
mahdollistamiseksi oppilaitosalueilla tulee noudattaa pysäköintiohjeita. Pelastustielle pysäköiminen on sakon uhalla kielletty.

3. Päihteet

Päihteetön opiskeluympäristö on osa opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia Diakissa.
Päihteiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen työtehtävissä sekä
opiskelu- tai harjoittelutilanteissa ei ole sallittua. Päihteiden väärinkäytöstä ja hoitoonohjauksesta on ammattikorkeakoululla oma ohjeensa. Tupakointi on sallittu ammattikorkeakoulun alueella vain ulkona erikseen osoitetuilla paikoilla. Alle 18-vuotias opiskelija ei saa lainkaan tupakoida ammattikorkeakoulun alueella. (L693/1976; 765/1994).

4. Järjestyssäännön voimaantulo

Järjestyssääntö on hyväksytty 21.3.2012.
 
Järjestyssääntöjen rikkomisen seuraamukset määritellään työlainsäädännössä, vahingonkorvauslaissa, Diakin tutkintosäännössä.
 
Järjestyssäännöt perustuvat ammattikorkeakoululakiin 953/2011 pykälään 24a §.
 
 

Toimipisteiden turvaoppaat ja pelastussuunnitelmat

Helsinki


Oulu:​

Toimintaohjeet opetustiloihin

poikkeavien tilanteiden dokumentointi

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on olemassa poikkeavia tilanteita koskien dokumentointikäytäntö.
Lomake täytetään, jos henkilö tai työyhteisö on kokenut tilanteen niin, että se aiheuttaa vaaraa tai uhkaa tai on epäeettistä. 

Ohje poikkeavan tilanteen dokumentointiin

Selvitys poikkeavasta tilanteesta

Ks. myös ohje sähköpostin liitetiedoston salaamiseen

​