Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Mikä Diak?

:

DIAKpedaDiakilaisen pedagogiikan ytimessä ovat Diakin arvot. Ne konkretisoituvat keskeisissä pedagogisissa periaatteissa: dynaaminen yhteisöllisyys, ilmiölähtöisyys, ammatillinen reflektiivisyys ja kehittävä työote, jotka ohjaavat kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta. Diakin opiskelijat uskaltavat pysähtyä, kuulla, nähdä ja toimia. He osaavat kohdata tasavertaisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja puuttua sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Opiskelijoiden ammatillinen ja persoonallinen kasvu vahvistuvat rinnakkain. Diakista valmistuu rohkeita asiantuntijoita, joilla on sydän paikallaan.

Dynaaminen yhteisöllisyys tarkoittaa aktiivista yhdessä oppimista, kokemusten jakamista, vertaistukea ja hyvän oppimisilmapiirin rakentamista. Se on kokemusta, että yhdessä olemme enemmän. Yhteisöllisyyttä tuetaan ja vahvistetaan esimerkiksi tekemällä oppimistehtäviä pienryhmissä. Aktiivisen kuuntelun taito kehittyy yhdessä toimien. Yhteisöllisyyden kokeminen sitouttaa kantamaan vastuuta omasta ja toisten oppimisesta.

Ilmiölähtöisyys tarkoittaa sitä, että opiskeltavia asioita lähestytään monista eri näkökulmista. Esimerkiksi moninaisuus- ja monikulttuurisuusopinnoissa perehdytään vähemmistö- ja maahanmuuttopolitiikkaan, eri uskontojen kohtaamiseen, ja miten maahanmuutto vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Arvojen ja etiikan pohdinta ovat aina osa opiskeltavien ilmiöiden tarkastelua.

Ammatillinen reflektiivisyys on käsiteltävien asioiden, toiminnan ja kokemusten kriittistä arviointia. Reflektioon ja uuden tiedon jäsentämiseen ohjataan sekä henkilökohtaisesti että yhteisöllisesti. Esimerkiksi harjoitteluiden yhteydessä opiskelija arvioi ammatillisia taitojaan ja kehittämishaasteitaan. . Olennaista on oppia tunnistamaan omaan toimintaan vaikuttavat oletukset ja käsitykset ja tarvittaessa työstää näitä. Ryhmissä annettu vertaispalaute lisää ymmärrystä omasta ja koko ryhmän toiminnasta. Reflektion kautta ammatillinen ja persoonallinen kasvu vahvistuvat rinnakkain.

Kehittävä työote on oppimista etsien, tunnistaen ja korjaten epäkohtia omassa toiminnassa, työyhteisöissä ja muualla yhteiskunnassa. Siihen paneudutaan erilaisissa analyysitehtävissä ja opinnäytetyössä. Työelämän osaamisympäristöissä ja muissa Diakin hankkeissa sekä harjoitteluissa opiskelijat pohtivat aidoissa ympäristöissä toimintansa perusteita, laatua ja tulosta ja kehittävät tavoitteellisesti työtään. Koulutus ja TKI-toiminta integroidaan monin tavoin – ja parhaimmillaan pitkin opiskelijan opintopolkua. Opiskelijat kehittyvät ammattilaisiksi, jotka osaavat tunnistaa, analysoida ja muuttaa heikoimmassa asemassa olevien elämään liittyviä epäkohtia.
 
Diakin arvot ja pedagogiset periaatteet ohjaavat sekä monimuotokoulutusta että päiväopetusta. Osaamisalueiden ja kehittämisryhmien valtakunnalliset verkostot jakavat jokaisen asiantuntijuuden koko Diakin hyväksi. Monipuoliset opetusmenetelmät, modernin opetusteknologian käyttö ja opiskelu työelämässä antavat vahvan ammatillisen osaamisen ja valmistavat opiskelijoita jatkuvasti muuttuvaan ja digitalisoituvaan työelämään.